Arhīva materiālu izraksta, noraksta vai kopijas izgatavošana

No VZD arhīvā esošajiem materiāliem var pasūtīt un saņemt dokumentu atvasinājumus – dokumenta apliecinātu kopiju, dokumenta norakstu vai izrakstu, kā arī neapliecinātu dokumenta kopiju.

VZD izsniedz arhīva materiālus, ievērojot Informācijas atklātības likuma normas. Dokumenta atvasinājumu vai dokumenta neapliecinātu kopiju, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju vai tam ir noteikts ierobežotas pieejamības  informācijas statuss, sagatavo izvērtējot pieprasītāja iesniegumā norādīto pamatojumu informācijas saņemšanai un mērķi, kādam tā tiks izmantota.

Saņemt e-pakalpojumu Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
no 1 darba dienas
Pakalpojuma maksa
no 3.00 EUR
Pakalpojumu var saņemt: 
 1. arhīva informāciju, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju:
  • nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
  • zemes kadastrālajā uzmērīšanā, zemes topogrāfiskā uzmērīšanā sertificēta persona;
  • jebkura cita persona, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā sniegts informācijas pieprasījuma pamatojums, norādīts informācijas izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā pieprasīta;
  • iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
 2. arhīva informāciju, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju:
  • jebkura persona.
 • Dokumenta izrakstu norakstu sagatavo no dokumenta, kura autors ir VZD vai kuru VZD ir saņēmis no citas valsts un pašvaldību iestādes, vai no privātpersonas, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka dokumentu atvasinājumu izgatavošanai nepieciešama dokumenta autora piekrišana;
 • Dokumenta izrakstu, norakstu, kopiju sagatavo, ja dokuments ir VZD rīcībā un atrodas arhīva glabātavā. 
 • Dokumenta atvasinājumus var izstrādāt arī no dokumenta oriģināla noraksta, izraksta vai kopijas, ja tie izstrādāti un apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • Pieprasot ierobežotas pieejamības informāciju, persona pamato savu pieprasījumu un norāda mērķi, kādam tā tiks izmantota. Pieprasījuma noformēšanai var izmantot veidlapu.
 • Ja VZD rīcībā ir elektroniski parakstīts dokuments, tad tā atvasinājumu var saņemt tikai papīra formā.

E-pakalpojuma ietvaros tiešsaistē iespējams meklēt un pārlūkot elektroniskā formā pieejamos dokumentus par zemes vienībām, būvēm un telpu grupām. Ja nepieciešamais dokuments elektroniskā formā nav pieejams, ir iespēja noformēt pasūtījumu tā saņemšanai.

E-pakalpojums pieejams jebkurai juridiskai un fiziskai personai, autentificējoties portālā Kadastrs.lv.

Pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumu „Arhīva materiāli” sadaļā (Elektroniskie pakalpojumi -> Arhīva materiāli->Lietot ).

Pieprasot pakalpojumu nepieciešams norādīt:

 • kadastra apzīmējums vai adrese, lai sameklētu, atlasītu interesējošo kadastra objektu;
 • dokumenta veids, kuru vēlas saņemt;
 • ja persona vēlas saņemt  arhīva materiālus, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, informācijas saņemšanas pamatojumu un mērķi, kādam tā tiks izmantota;
 • informācijas izsniegšanas veids, ja informācija tiek pasūtīta papīra formā ar parakstu (VZD klientu apkalpošanas centrs, kurā saņems informāciju  vai pasta adrese, uz kuru nosūtīt informāciju).

Ja tiek pasūtīti arhīva materiāli, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad iespējams pieprasījumam pievienot pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piem., pilnvaru), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Pirms pakalpojuma saņemšanas persona to apmaksā portālā Kadastrs.lv, izmantojot Latvija.lv maksājumu sistēmu.

Nosūtot brīvas formas rakstisku iesniegumu, izmantojot portāla e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei"

Pakalpojuma pieprasījumā jānorāda:

 1. personas kodu (fiziskai personai) / reģistrācijas numuru (juridiskai personai);
 2. dokumenta veidu, kuru vēlas saņemt;
 3. informācijas saņemšanas pamatojumu un mērķi, kādam tā tiks izmantota, ja persona vēlas saņemt arhīva materiālus, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju;
 4. informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu informācijas sameklēšanu, atlasi;
 5. informācijas izsniegšanas veidu (portālā Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts” vai, ja informācija tiek pasūtīta papīra formā ar parakstu, tad VZD klientu apkalpošanas centru, kurā saņems informāciju vai pasta adrese, uz kuru nosūtīt informāciju).

Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piem., pilnvaru), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu:

 • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
  • notārs vai bāriņtiesa;
  • juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

Pirms pakalpojuma saņemšanas persona to apmaksā jebkurā kredītiestādē, pastā  vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.

icon_3.png Elektroniska pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot portālu Kadastrs.lv, ir par papildus samaksu.

Nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.

Pakalpojuma pieprasījumā jānorāda:

 1. personas kodu (fiziskai personai) / reģistrācijas numuru (juridiskai personai);
 2. dokumenta veidu, kuru vēlas saņemt;
 3. informācijas saņemšanas pamatojumu un mērķi, kādam tā tiks izmantota, ja persona vēlas saņemt arhīva materiālus, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju;
 4. informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu informācijas sameklēšanu, atlasi;
 5. informācijas izsniegšanas veidu (portālā Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts” vai, ja informācija tiek pasūtīta papīra formā ar parakstu, tad VZD klientu apkalpošanas centru, kurā saņems informāciju vai pasta adrese, uz kuru nosūtīt informāciju).

Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piem., pilnvaru), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu:

 • elektroniskā dokumenta oriģinālu;
 • papīra dokumenta elektroniski apliecinātu atvasinājumu, kuru sagatavo:
  • notārs vai bāriņtiesa;
  • juridiska persona, ja tā ir pakalpojuma saņēmējs un tās rīcībā ir dokumenta oriģināls.

Pirms pakalpojuma saņemšanas persona to apmaksā jebkurā kredītiestādē, pastā  vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.

icon_3.png Elektroniska pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot portālu Kadastrs.lv, ir par papildus samaksu.

Jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu un uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.

Pirms pakalpojuma saņemšanas persona to apmaksā:

 • klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli.
 • jebkurā kredītiestādē, pastā  vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.

icon_3.png Elektroniska pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot portālu Kadastrs.lv, ir par papildus samaksu.

Pa pastu, nosūtot iesniegumu pakalpojuma saņemšanai uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi. Pieprasot dokumentu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā.

Pakalpojuma pieprasījumā jānorāda:

 1. personas kodu (fiziskai personai)/reģistrācijas numuru (juridiskai personai);
 2. dokumenta veidu, kuru vēlas saņemt;
 3. informācijas saņemšanas pamatojumu un mērķi, kādam tā tiks izmantota, ja persona vēlas saņemt arhīva materiālus, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju;
 4. informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu informācijas sameklēšanu, atlasi;
 5. informācijas izsniegšanas veidu (portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts” vai, ja informācija tiek pasūtīta papīra formā ar parakstu, tad VZD klientu apkalpošanas centru, kurā saņems informāciju vai pasta adresi, uz kuru nosūtīt informāciju).

Pirms pakalpojuma saņemšanas persona to apmaksā jebkurā kredītiestādē, pastā  vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.

icon_3.png  Elektroniska pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot portālu kadastrs.lv, ir par papildus samaksu.

 • Portālā Kadastrs.lv
 • Portālā Latvija.lv
 • Pa elektronisko pastu
 • Klātienē
 • Pa pastu

Pasūtītos arhīva materiālus var saņemt:

Pasūtot e-pakalpojumu "Arhīva materiāli" portālā Kadastrs.lv persona:   

 • VZD digitālajā arhīvā esošos arhīva materiālus, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, pēc pakalpojuma apmaksas saņem portālā Kadastrs.lv tiešsaistē „Mans konts” pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta;
 • pieprasot  arhīva materiālu digitālizāciju, pēc pakalpojuma apmaksas un izpildes saņem dokumentu portāla kadastrs.lv sadaļā „Mans konts”

VZD portālā Kadastrs.lv uzglabā pakalpojumam vai pasūtījumam pievienotās dokumentu vai datu datnes ne ilgāk kā 90 kalendārās dienas.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotu dokumentu Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Aicinām iepazīties ar Informāciju kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

Saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.

Ja saskaņā ar pieprasījumu dokuments  jānosūta pa pastu, tad tas  tiks nosūtīts ierakstīta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Arhīva dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana 3.00 EUR viens dokuments 44.
15.00 EUR viena lieta 44.
Dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana 1.85 EUR viens apliecinājums 50.4.
Kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana 4.25 EUR viens caurauklots dokuments 50.3.
Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana) 14.15 EUR viens dokuments 41.
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana 15.00 EUR vienas būves vai telpu grupas lieta 42.
Informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā 4.30 EUR viens informācijas nesējs 50.1.
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2.
Speciālista konsultācija par arhīva lietā esošiem dokumentiem 7.45 EUR viens pieprasījums 48.
Elektroniska pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē 4.30 EUR viens pieprasījums 40.

Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Saistītie resursi