Servitūta teritorijas reģistrācija

Ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritorijas reģistrāciju vai aktualizāciju zemes vienībai Kadastrā veic gadījumos, ja nekustamā īpašuma objektam nodibināts jauns vai mainīts nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums - ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūts.

No 2019. gada 1. decembra kalpojošā nekustamā īpašuma* zemes vienībai Kadastra  teksta datos reģistrē vai aktualizē un attēlo Kadastra kartē:

 • ēku servitūta  teritoriju: pārkaru būves tiesības, izlejas tiesības, gaismas tiesības, skata tiesības teritorijas;
 • ūdens lietošanas teritoriju: ūdensvada, ūdens smelšanas, lopu dzirdināšanas teritorijas;
 • ceļa servitūta teritoriju.

* Atbilstoši Civillikumam kalpojošais nekustamais īpašums ir tas īpašums, kurā atrodas servitūta teritorija, bet valdošais nekustamais īpašums – kas servitūtu lieto jeb valda.

Ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūts ir reālservitūts (turpmāk – servitūta teritorija), kas tiek nodibināts par labu nekustamajam īpašumam nevis tā īpašniekam un uzskatāms par patstāvīgu apgrūtinājumu. Šo servitūtu atsevišķi no valdošā īpašuma nevar nedz atsavināt, nedz nodot trešās personas lietošanā. Apgrūtināt īpašumu ar servitūtu vai to iegūt par labu īpašumam var vienīgi īpašnieks (tiesiskais valdītājs, lietotājs), pamatojoties uz līgumu vai testamentu, vai tiesas lēmumu. Kopīpašuma gadījumā apgrūtinājumam ir nepieciešama visu īpašnieku piekrišana. Ja nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar hipotēku, tad servitūtu var uzlikt vienīgi ar kreditora piekrišanu. No servitūta izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un saistoša pusēm, kā arī trešajām personām tikai pēc servitūta ierakstīšanas zemesgrāmatā. Līdz brīdim, kamēr tas nav izdarīts, starp īpašniekiem ir spēkā vienīgi personiska saistība. 

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
līdz 10 darba dienām
Pakalpojuma maksa
no 9.25EUR

Servitūta teritorijas reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā un zemesgrāmatā ierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja:

 • kalpojošā nekustamā īpašuma zemes vienība, kur reģistrējama vai aktualizējama servitūta teritorija, ir reģistrēta Kadastrā un ierakstīta zemesgrāmatā (dzēšanas gadījumā – servitūta tiesība vai šīs tiesības nodrošinājums ir ierakstīts zemesgrāmatā);
 • servitūta teritorija ir vienlaidus, kurai nav pārrāvumu grafiskajā attēlojumā, un nav pretrunā ar dokumenta par servitūta nodibināšanu vai maiņu saturā noteikto;
 • iesniegts rajona (pilsētas) tiesai un VZD adresēts nostiprinājuma lūgums ar pamatojošiem dokumentiem (skatīt sadaļu “Iesniedzamie dokumenti”).

Lūdzam iepazīties ar rajona (pilsētas) tiesā ierosināta VZD pasūtījuma izpildes nosacījumiem.

VZD uzsāk rajona (pilsētas) tiesā ierosināta VZD pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad:

 • nostiprinājuma lūdzējs ir apmaksājis viņam izsniegto priekšapmaksas rēķinu par VZD maksas pakalpojumu;
 • no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas VZD ir saņemts paziņojums, ka nostiprinājums ir pieļaujams;
 • no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas VZD ir saņemts nostiprinājuma lūgums un pamatojošie dokumenti, t.sk. servitūta teritorijas grafiskais attēlojums.

Pakalpojumu var saņemt: 

 • valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks;
 • kopīpašuma gadījumā – jebkurš valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks, ja saņemta piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu;
 • valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvarota persona.

Lai saņemtu pakalpojumu, atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai un VZD adresēts nostiprinājuma lūgums ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta vai šīs tiesības nodrošinājuma nostiprināšanai vai grozīšanai zemesgrāmatā un reģistrācijai Kadastrā;
 • dokuments (tiesas spriedums, līgums vai testaments) par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu ar servitūta teritorijas grafisko attēlojumu;
 • kopīpašuma gadījumā - piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu;
 • pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona;
 • notariāli vai bāriņtiesas apliecināta trešās personas (piemēram, ķīlas ņēmēja (kredītiestādes)) piekrišana, ja tāda ir nepieciešama atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktam;
 • informācija par kancelejas nodevas apmaksu, ja klients kancelejas nodevu ir apmaksājis ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas vai Latvijas pasta) starpniecību. Maksājuma uzdevumā jānorāda nostiprinājuma lūdzēja personas kods vai reģistrācijas numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija
Apgrūtinājuma – servitūta teritorijas reģistrācija/aktualizācija 9.25 EUR
viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu
7

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Servitūta teritoriju Kadastrā dzēš bez maksas, ja VZD no rajona (pilsētas) tiesas saņemts Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas paziņojums par Kadastrā reģistrētas servitūta teritorijas un zemesgrāmatā ierakstītas servitūta tiesības vai šīs tiesības nodrošinājuma dzēšanu  zemesgrāmatā.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija
Nostiprinājuma pārgrozīšana un atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatā  7.11 EUR Kancelejas nodeva
Papildus piemēro maksu par:
Tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas no zemesgrāmatas izsniegšana 4.27 EUR Kancelejas nodeva
Kancelejas nodevas apmaksu var veikt VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu kartes palīdzību, izmantojot POS termināli, vai pārskaitot to kredītiestādē vai ar kredītiestāžu internetbankas starpniecību (rekvizīti kancelejas nodevas apmaksai).   

* Zemesgrāmatu likums (107. pants)

 • Par pakalpojumu
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Maksa

Servitūta teritorijas reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā ierosina VZD, ja:

 • kalpojošā nekustamā īpašuma zemes vienība, kur reģistrējama vai aktualizējama servitūta teritorija, ir reģistrēta Kadastrā, bet nav ierakstīta zemesgrāmatā, vai servitūta teritorijas dzēšanas gadījumā – servitūta teritorija ir reģistrēta tikai Kadastrā, bet servitūta tiesība vai šīs tiesības nodrošinājums nav ierakstīts zemesgrāmatā;
 • servitūta teritorija ir vienlaidus, kurai nav pārrāvumu grafiskajā attēlojumā, un nav pretrunā ar dokumenta par servitūta nodibināšanu vai maiņu saturā noteikto;
 • VZD iesniegts tikai VZD adresēts iesniegums ar pamatojošiem dokumentiem (skatīt sadaļu “Iesniedzamie dokumenti”).

Pakalpojumu var saņemt: 

 • valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, kurš iesniedz dokumentu par servitūta nodibināšanu vai izbeigšanu;
 • kopīpašuma gadījumā - jebkurš valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts, ja saņemta piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu;
 • valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieka vai, ja tāda nav, - tiesiskā valdītāja vai kadastra subjekta pilnvarota persona.

Lai saņemtu pakalpojumu, VZD ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • VZD adresēts iesniegums par:
  • servitūta teritorijas reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā  reģistrētai, bet zemesgrāmatā neierakstītai zemes vienībai, vai;
  • Kadastrā reģistrētas servitūta teritorijas dzēšanu, ja servitūta tiesība vai šīs tiesības nodrošinājums nav ierakstīts zemesgrāmatā.
 • dokuments (tiesas spriedums, līgums vai testaments) par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu ar servitūta teritorijas grafisko attēlojumu;
 • kopīpašuma gadījumā - piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu;
 • pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona.
Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija
Apgrūtinājuma – servitūta teritorijas reģistrācija/aktualizācija 9.25 EUR
viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu
7
Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2.

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Servitūta teritoriju Kadastrā dzēš par maksu, ja VZD iesniegts VZD adresēts iesniegums par Kadastrā reģistrētas servitūta teritorijas dzēšanu Kadastrā, ja servitūta tiesība vai šīs tiesības nodrošinājums nav ierakstīts zemesgrāmatā.

 • Par pakalpojumu
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Maksa

Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg personiski klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvarojuma dokumentu;

epasts-final1.jpg pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

epasts-final1.jpg uz VZD oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pakalpojuma izpildes rezultātā izsniedzamos materiālus, ja tādi būs (piemēram, atteikuma lēmums), var saņemt:

epasts-final1.jpg uz klienta oficiālās elektroniskās adreses kontu (ja tāda aktivizēta);

143773138581077-bt-3.png portāla Kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts” pie konkrētā pasūtījuma. Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.)

epasts-final1.jpg pa e-pastu. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana pasts.jpg pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

Saistītie resursi