Jauna nekustamā īpašuma reģistrācija

No 2019. gada 1. decembra jauna nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu (izņemot dzīvokļa īpašumu) no Kadastrā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem jāierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja sadalāmais nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, vai veidojams patstāvīgs būvju īpašums.

Ja sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā vai, ja nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastrā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums), vai nav reģistrēti Kadastrā vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, tad vispirms VZD ierosina nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju  vai datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā.

Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju ierosina, lai:

 • būvi reģistrētu kā patstāvīgu būvju īpašumu;
 • sadalītu nekustamo īpašumu patstāvīgos īpašumos, iekļaujot tajos Kadastrā reģistrētos nekustamā īpašuma objektus;
 • izveidotu jaunu nekustamo īpašumu no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem nekustamā īpašuma objektiem.

Veidojot jaunu nekustamo īpašumu, vienlaikus groza Kadastrā reģistrētā nekustamā īpašuma sastāvu, no kura atdala nekustamā īpašuma objektu, kā arī to raksturojošos datus un aktualizē Kadastra datus.

Klientu apkalpošanas centri
Izpildes termiņš
VZD līdz 10 darba dienām / ZG līdz 10 kalendārajām dienām
Pakalpojuma maksa
no 30.00 EUR

Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā ierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā , ja:

 • sadalāmais nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā un nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jauns nekustamais īpašums, ir reģistrēti Kadastrā un ir ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastrā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums);
 • nekustamā īpašuma objekti, kas iekļaujami jaunā nekustamā īpašuma sastāvā, atrodas vienā administratīvajā teritorijā;
 • katrai zemes vienībai ir atsevišķs zemes robežu plāns;
 • iesniegts rajona (pilsētas) tiesai un VZD adresēts nostiprinājuma lūgums ar pamatojošiem dokumentiem (skatīt sadaļu “Iesniedzamie dokumenti”).

Aicinām iepazīties ar rajona (pilsētas) tiesā ierosināta VZD pasūtījuma izpildes nosacījumiem.

VZD uzsāk rajona (pilsētas) tiesā ierosināta VZD pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad:

 • nostiprinājuma lūdzējs ir apmaksājis viņam izsniegto priekšapmaksas rēķinu par VZD maksas pakalpojumu;
 • no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas VZD ir saņemts paziņojums, ka nostiprinājums ir pieļaujams;
 • no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas VZD ir saņemts nostiprinājuma lūgums un to pamatojošie dokumenti.

Pakalpojumu var saņemt:

 • nekustamā īpašuma īpašnieks;
 • būves īpašnieks vai, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs, par būves ierakstīšanu pastāvīga būvju īpašuma sastāvā;
 • kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
 • persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 • persona, kurai tiesības vai pienākumu noteikusi tiesa;
 • valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, – attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
 • cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības (piemēram, zvērināti notāri);
 • iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

Lai saņemtu pakalpojumu, atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā  ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai un VZD adresēts nostiprinājuma lūgums, ja ar to lūgts:
  • ierakstīt Kadastrā reģistrētu būvi kā patstāvīgu būvju īpašumu vai;
  • sadalīt nekustamo īpašumu patstāvīgos īpašumos, iekļaujot tajos Kadastrā reģistrētos nekustamā īpašuma objektus, vai;
  • izveidot jaunu nekustamo īpašumu no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem nekustamā īpašuma objektiem.
 • dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības (piemēram, notariāli apstiprināts darījuma līgums);
 • notariāli apstiprināts pilnvarojums veikt darbības ar nekustamo īpašumu (pilnvarojums un tā apmērs var būt atrunāts darījuma līgumā)
 • ja lūgts ierakstīt būvi kā patstāvīgu būvju īpašumu:
  • dokuments par ēku (būvju) tiesisku iegūšanu (ja fiziskā persona ieguvusi ēkas (būves) pēc 1993. gada 4. aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku (būvju) īpašnieks);
  • dokuments, kas apliecina tiesības ēku (būvi) ierakstīt kā pastāvīgu nekustamo īpašumu.
 • pašvaldības lēmums par adreses piešķiršanu, ja adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā, vai pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts;
 • juridiskajām personām - dokumenti, kas apliecina to tiesībspēju un rīcībspēju (statūti, nolikums u.tml.);
 • pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona;
 • notariāli vai bāriņtiesas apliecināta trešās personas (piemēram, ķīlas ņēmēja (kredītiestādes)) piekrišana, ja tāda ir nepieciešama atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktam;
 • informācija par kancelejas nodevas apmaksu, ja klients kancelejas nodevu ir apmaksājis ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas, internetbankas vai Latvijas pasta) starpniecību. Maksājuma uzdevumā jānorāda nostiprinājuma lūdzēja personas kods vai reģistrācijas numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs.

Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastrā un zemesgrāmatā ierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā , ja izpildās sadaļā “Par pakalpojumu” minētie nosacījumi.

Pakalpojuma izpildes rezultātā izsniedzamos materiālus, ja tādi būs (piemēram, atteikuma lēmums), VZD nostiprinājuma lūdzējam izsniedz viņa oficiālajā e-adresē (ja tā ir aktivizēta) vai nosūta pa pastu uz nostiprinājuma lūgumā norādīto nostiprinājuma lūdzēja adresi.

Pakalpojuma saņemšanai jāveic:

 • zemesgrāmatas kancelejas nodevas apmaksa;
 • VZD maksas pakalpojuma apmaksa pēc VZD priekšapmaksas rēķina saņemšanas.

VZD priekšapmaksas rēķinu var apmaksāt:

 • klātienē rajona (pilsētas) tiesā, izmantojot POS termināli;
 • ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas, internetbankas vai Latvijas pasta) starpniecību, maksājuma mērķī norādot VZD priekšapmaksas rēķina numuru.
Nosaukums Cena Cenrāža pozīcija
Jauna nekustamā īpašuma reģistrācija vai atteikums 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

Nosaukums Kancelejas nodeva*
Nostiprinājuma pārgrozīšana un atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatā  7.11 EUR
Papildus piemēro maksu par:
Tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas no zemesgrāmatas izsniegšana 4.27 EUR

* Zemesgrāmatu likums (107. pants)

 • Par pakalpojumu
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Dokumentu saņemšana
 • Maksa

Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā  ierosina VZD, ja:

 • sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā;
 • ja nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā, vai nav reģistrēti Kadastrā, vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās;
 • nekustamā īpašuma objekti, kas iekļaujami jaunā nekustamā īpašuma sastāvā, atrodas vienā administratīvajā teritorijā;
 • katrai zemes vienībai ir atsevišķs zemes robežu plāns;
 • iesniegts tikai VZD adresēts iesniegums ar pamatojošiem dokumentiem (skatīt sadaļu “Iesniedzamie dokumenti”).

VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad persona ir apmaksājusi viņam izsniegto priekšapmaksas rēķinu par VZD maksas pakalpojumu.

Pakalpojumu var saņemt:

 • nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts.
 • kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
 • persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
 • persona, kurai tiesības vai pienākumu noteikusi tiesa;
 • valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
 • cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības (piemēram, zvērināti notāri);
 • iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

Lai saņemtu pakalpojumu, VZD ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

 • VZD adresēts iesniegums par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastrā, t.sk. par jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju, ja nekustamais īpašums, no kura veido jauno nekustamo īpašumu, nav ierakstīts zemesgrāmatā;
 • notariāli apstiprināts pilnvarojums un piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem sadalīt nekustamo īpašumu gadījumā, ja kopīpašums tiek reāli sadalīts;
 • pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts;
 • pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt: 

sanemsana KAC.jpg personiski klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvarojuma dokumentu;

epasts-final1.jpg pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

epasts-final1.jpg uz VZD oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz Kadastra informāciju par būvi vai Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs), ko var saņemt:

epasts-final1.jpg uz klienta oficiālās elektroniskās adreses kontu (ja tāda aktivizēta);

143773138581077-bt-3.png portāla Kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts” pie konkrētā pasūtījuma. Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

sanemsana KAC.jpg klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.)

epasts-final1.jpg pa e-pastu. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli. Šeit ir pieejama informācija kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāta ar paroli.

sanemsana pasts.jpg pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu Dienestam juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots). Šeit ir pieejama informācija, kā pieteikties juridiskās personas konta izveidei.

Nosaukums Cena, EUR Cenrāža pozīcija*
Jauna nekustamā īpašuma reģistrācija vai atteikums 30.00 EUR viens kadastra objekts 6.1
Pasta sūtījuma noformēšana 1.45 EUR viens pasta sūtījums 50.2
Ja pakalpojumu vēlaties saņemt divas reizes īsākā termiņā, maksai par pakalpojumu piemēro koeficientu 2. 

* Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

 • Par pakalpojumu
 • Iesniedzamie dokumenti
 • Pakalpojuma pasūtīšana
 • Dokumentu saņemšana
 • Maksa

Saistītie pakalpojumi:

Jums varētu būt nepieciešami arī šādi pakalpojumi:

Saistītie resursi