Bijušās zemes īpašuma vērtība, kāda tā bija 1940. gada 21. jūlijā

Bijušā zemes īpašuma vērtības, kāda tā bija 1940. gada 21. jūlijā (vērtība uz 1940. gadu), aprēķināšanu reglamentē Ministru kabineta 2008. gada 19. maija noteikumi Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940. gada 21. jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem”.  

Vērtību uz 1940. gadu izmanto, lai bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem nodotu īpašumā līdzvērtīgu zemi likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. pantā noteiktajos gadījumos.  

Galvenais princips līdzvērtīgas zemes iegūšanai – bijušā īpašuma vietā tās pašas pilsētas administratīvajā teritorijā piešķir līdzvērtīgu zemi, kuras pašreizējā kadastrālā vērtība* kompensē bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940. gada 21. jūlijā.  

Vērtības uz 1940. gadu aprēķināšanu var pieprasīt pašvaldība vai pilsētas zemes komisija un tās aprēķināšanas termiņš ir 14 dienas.  

Vērtības uz 1940. gadu aprēķināšanā ņem vērā:

  • vēsturiskajā dokumentā** (uzziņa par zemesgabala tirgus vērtību, zemes pirkuma līgums u.c.) norādīto bijušā zemes īpašuma tirgus vērtību līdz 1940. gada 21. jūlijam***.
  • bijušā zemes īpašuma platību vai tās daļu;
  • koeficientu pirmskara lata vērtības pārrēķināšanai pašreizējā lata vērtībā.  

Vērtību uz 1940. gadu Dienests aprēķina bez maksas.  

*  kopš 2008.gada 15.februāra līdzvērtīgas zemes iegūšanai piemēro zemes kadastrālo vērtību, kāda tā bija 2007.gada 31.decembrī.  

** Vēsturiskos dokumentus var iegūt Latvijas Valsts arhīvā.  

*** Ja nav vēsturisko dokumentu, kur būtu norādīta bijušā zemes īpašuma tirgus vērtība līdz 1940. gada 21. jūlijam, tad vērtību uz 1940. gadu aprēķina, izmantojot pašvaldības apstiprināto vēsturisko zemes vērtību zonējumu vai tās apstiprinātās zemes tirgus vērtības līdz 1940. gada 21. jūlijam vai Dienesta aprēķināto tuvināto zemes tirgus vērtību.  

 

 

 

Saistītie resursi