Prognozētā kadastrālā vērtība

Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšanu reglamentē Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumu Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 14. punkts.  

Prognozēto kadastrālo vērtību aprēķina šādiem Kadastrā reģistrētiem objektiem: zemes vienība, zemes vienības daļa, ēka, telpu grupa, inženierbūve.

Prognozēto kadastrālo vērtību izmanto, lai savlaicīgi uzzinātu sava nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, kā arī sagaidāmo nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma apjomu pirms aktualizētās kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanās.  

Prognozēto kadastrālo vērtību aprēķina visam nekustamajam īpašumam vai katram nekustamā īpašuma objektam atsevišķi un to aprēķinot ņem vērā: 

  • noteikumos apstiprinātās formulas;
  • Kadastrā reģistrētos nekustamā īpašuma objekta raksturojošos datus (platība, lietošanas mērķis u.c.) uz prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšanas brīdi;
  • apstiprināto kadastrālo vērtību bāzi, kas stāsies spēkā ar nākamā gada 1. janvāri.  Saistītie resursi