Vēsturiskā kadastrālā vērtība

Vēsturiskā kadastrālās vērtības aprēķināšanu reglamentē Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumu Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 13. punkts.  

Vēsturisko kadastrālo vērtību aprēķina vai pārrēķina:

  • uz tiesas nolēmuma pamata;
  • administratīvā akta (iestādes lēmumu), kurš atceļ iepriekš pieņemto prettiesisko lēmumu, lai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 86.pantam izpildītu pieņemtā lēmuma nosacījumus, pamata;
  • lai izpildītu Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma Pārejas noteikumu 34. punktā noteikto.Šajā gadījumā līdzvērtīgas zemes platības noteikšanai izmanto vēsturisko kadastrālo vērtību, kāda tā bija 2007. gada 31. decembrī.  

Vēsturisko kadastrālo vērtību aprēķina vai pārrēķina kadastra objektam un nekustamā īpašuma nodokļa objektam kāda tā faktiski bija vai varēja būt iepriekšējā perioda noteiktā datumā, ņemot vērā tajā datumā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un kadastrālo vērtību bāzes rādītājus, kā arī kadastra objekta un nekustamā īpašuma nodokļa objekta raksturojošos datus.                                                                                     

 

Saistītie resursi