Datu izmantošanas nosacījumi, ja atļauja ir nepieciešama

Atļauju VZD izsniedz:

  • licences veidā (ja datus vēlaties saņemt vienu reizi);
  • noslēdzot līgumu (ja datus vēlaties saņemt regulāri vai ja ir jānosaka īpaši piekļuves noteikumi datiem, samaksas noteikumi vai sadarbības kārtība).

Paraugi:

Licence datu izmantošanai gala lietotājam (saņemot tikai telpiskos datus)

Licence datu izmantošanai pakalpojuma sniedzējam (saņemot teksta datus ar fizisko personu datiem un telpiskos datus)

Atļauju VZD izsniedz atkarībā no mērķa, kādam vēlaties izmantot:

  Savām vajadzībām* Pakalpojumu sniegšanai** Izplatīšanai***
Gala lietotājs X
Pakalpojumu sniedzējs X X

 

*Savām vajadzībām

  • Fiziskai personai – privātām vajadzībām;
  • Juridiskai personai – iekšējo darba procesu nodrošināšanai.

Ar savām vajadzībām saprot arī tiesības:

  • pievienot datu vai produktā (piemēram, no datiem atvasināta informācija, salikums vai cits pakalpojums vai produkts, tajā skaitā informācijas sistēma) iekļauto datu izdruku papīra formā kā pielikumu līgumam, kas noslēgts starp Jums un trešo personu, ja šī trešā persona Jūsu vārdā veic Jums noteikta uzdevuma izpildi (piemēram, lai noslēgtu līgumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu);
  • datus vai produktā iekļautos datus elektroniskā veidā nodot trešajai personai tikai par konkrētu objektu, ja trešā persona veic Jūsu noteiktu uzdevumu, kas nepieciešams Jūsu iekšējo darba procesu nodrošināšanai (piemēram, līgums ar grāmatvedības pakalpojuma sniedzēju).

**Pakalpojumu sniegšanai

Datu izmantošana produktā – piemēram, no datiem atvasināta (iegūta) informācija, salikums, informācijas sistēma, neatkarīgi no tā, vai produkts ir komerciāls vai nekomerciāls.

icon_3.png Produktā iekļautos datus drīkst publicēt, publiskot vai citādi izplatīt tikai tādā veidā, kas trešajām personām neļauj lejupielādēt vai citādi iegūt datus.

Izmantojot datus datu produktā vienmēr redzamā vietā lasāmā formā jāattēlo atsauce par datu iegūšanas avotu ar šādu tekstu:

Attēlojamais teksts Paskaidrojums
„Izmantoti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, ____. gads” Ja produktā iekļaujat Kadastra datus.
Gads – gads, kad no VZD saņemat datus.
„Izmantoti Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, _____ gads”. Ja produktā iekļaujat Adrešu reģistra datus.
Gads – gads, kad no VZD saņemat datus.
„Izmantoti Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes dati, ____ gads”. Ja produktā iekļaujat Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes datus.
Gads – gads, kad no VZD saņemat datus


icon_3.png Ja produkts ar tajā ietvertajiem datiem ir jānodod pasūtītājam (t.i., trešajai personai, kuras uzdevumā Jūs sagatavojat produktu), Jums jānodrošina, ka pasūtītājs datus vai produktā ietvertos datus izmanto tikai savām vajadzībām.

***Izplatīšanai

Sākotnēji saņemto datu nodošana trešajai personai.

Jums nav tiesību no VZD sākotnēji saņemtos datus (t.i., no VZD saņemtie dati elektroniskā veidā – piemēram XLS, XML formātā) nodot trešajai personai.

Saistītie resursi