INSPIRE datu kopas

Lai atbalstītu Kopienas vides politikas, kā arī politiku un darbības, kuras var ietekmēt vidi, 2007.gadā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/2/EK (2007. gada 14. marts), ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE).

INSPIRE pamatā ir telpiskās informācijas infrastruktūra, ko izveidojušas un pārvalda 27 Eiropas Savienības dalībvalstis. Direktīva apver 34 telpisko datu tēmas, kas nepieciešami vides vajadzībām.

Lai nodrošinātu, ka telpisko datu infrastruktūras dalībvalstīs ir saderīgas un lietojamas Kopienas un pārrobežu kontekstā, direktīva pieprasa, lai vairākās konkrētās jomās (metadati, datu specifikācijas, tīkla pakalpojumi, Datu un Pakalpojumu koplietošana un uzraudzība un ziņošana) tiek pieņemti kopīgi īstenošanas noteikumi.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1205/2008 (2008. gada 3. decemrbis) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK īstenošanu uz metadatiem - nosaka dalībvalstīm pienākumu sniegt telpisko datu kopu un pakalpojumu aprakstu metadatu veidā.

Dienesta uzturēto telpisko datu kopu metadati:

Valsts zemes dienesta uzturēto telpisko datu pakalpojumu metadati

Saistītie resursi