Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi

Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz 2019. gada 6. decembrim. Informācija par iesaistīšanos Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanā sniegta Paziņojumā.

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam
"Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
Dokumenta nosaukums Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
Dokumenta mērķauditorija Visas fiziskās un juridiskās personas, kuras ir nekustamā īpašuma (zemes) īpašnieki vai, ja tāda nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tāda nav, – lietotāji, kā arī zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētās personas (turpmāk – mērnieks), kurām ir spēkā esošs sertifikāts zemes kadastrālajā uzmērīšanā.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai atvieglotu mērnieka darba izpildi, novērstu praksē konstatētos ierobežojumus mērniekam atsevišķos gadījumos veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu, ko paredz esošais regulējums, kā arī, lai novērstu zemes vienību raksturojošo terminu neviennozīmīgo izpratni mērnieka gatavotajos dokumentos.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2019. gada 19. decembra Valsts sekretāru sanāksmē.
Dokumenti Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija);
Ministru kabineta noteikumu projekts;
1. Pielikums Uzaicinajuma pazinojums;
2. Pielikums Zemes kadastrālās uzmērīšanas mērījumu precizitātes rādītāji;
3. Pielikums Robežas apsekošanas akts;
4. Pielikums Atzinums par iebildumu pamatotību un darbu turpināšanu;
5. Pielikums Robežas atjaunošanas akts;
6. Pielikums Atzinums par robežu neatbilstību;
7. Pielikums Robežpunktu piesaistes abriss;
8. Pielikums Robežas neatbilstības novēršanas akts;
9. Pielikums Robežas noteikšanas akts;
10. Pielikums Robežzīmju noformējuma paraugi;
11. Pielikums Mērījumu abrisa saturs;
12. Pielikums Platību neatbilstības akts;
13. Pielikums Zemes robežu plāns;
14. Pielikums Apzīmējumi, kas lietojami kadastrālās uzmērīšanas grafiskajos dokumentos un datnēs;
15. Pielikums Situācijas plāns;
16. Pielikums Apgrūtinājumu plāns;
17. Pielikums Informācija par apgrūtinājumu neesību;
18. Pielikums Zemes vienības daļas robežu plāns;
19. Pielikums Atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns;
20. Pielikums Akts par datu un dokumentu labošanu;
21. Pielikums Iebildumu akts zemes vienības robežu noteikšanai pirmreizējā zemes kadastrālajā uzmērīšanā.
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Līdz 2019. gada 6. decembrim rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv
Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu).
 Cita informācija Nav
 Atbildīgā amatpersona Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Mērniecības daļas vadošais metodikas eksperts Gita Brencsone, tālrunis 67038847, elektroniskā pasta adrese Gita.Brencsone@vzd.gov.lv

Saistītie resursi