Sludinājumi

Autotransporta izsole

Dienests atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Dienestā īpašumā esošo kustamo mantu – automašīnu RENAULT LAGUNA (valsts reģistrācijs Nr.: DT8298,  virsbūves identifikācijas Nr. (VIN): WF1B5640520119560), kura nav nepieciešams Dienesta funkciju nodrošināšanai.

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem un sertificēta vērtētāja slēdzienu par kustamās mantas nosacīto vērtību.

 

Saistītie resursi