Īstenotie projekti

Twinning projekts

Noslēdzies Eiropas Savienības (ES) finansētais TWINNING projekts, kura ietvaros Valsts zemes dienesta (Dienests) speciālisti sniedza atbalstu modernas valsts kadastra informācijas sistēmas izveidē Azerbaidžānas Republikā.

Kopš 2012. gada oktobra Dienests kā jaunākais projekta partneris sadarbībā ar vadošo projekta līderi Zviedrijas Nacionālo zemes pārvaldi realizēja ES finansēto TWINNING projektu „Atbalsts Azerbaidžānas Republikas valsts zemes un kartogrāfijas komitejai modernas valsts kadastra informācijas sistēmas izveidē, uzlabojot noteikumus attiecībā uz zemes vērtēšanu un novērtējot zemi saskaņā ar ES novērtēšanas standartiem” (turpmāk – Projekts).

Projekta ietvaros kopā ar citiem speciālistiem Dienesta eksperti sniedza atbalstu Azerbaidžānas kolēģiem visos trīs Projekta aktivitāšu blokos: organizāciju/iestāžu tiesisko regulējumu analīze un attiecīgo struktūru nostiprināšana; zemes vērtēšanas metodoloģija un tās integrēšana kadastra informācijas sistēmā; multifunkcionālas Valsts zemes kadastra informācijas un reģistrēšanas sistēmas izveidošana.

Lai uzlabotu tiesisko regulējumu, darba metodes un sadarbību starp iestādēm, Dienesta speciālisti sagatavoja detalizētus situācijas aprakstus, secinājumus un priekšlikumus. Viņi veica esošo normatīvo aktu izpēti, apzināja nepieciešamos datus vērtēšanas sistēmas izveidošanai, izstrādāja vērtēšanas metodiku atbilstoši Eiropas vērtēšanas standartu vadlīnijām, ieviesa masveida vērtēšanas sistēmu pilota reģionos. Sadarbībā ar projekta partneriem tika veiktas speciālistu apmācības 102 Azerbaidžānas Valsts zemes un kartogrāfijas komitejas darbiniekiem. Dienesta speciālistu pieredze tika izmantota, lai sagatavotu programmatūras prasības vienotai valsts kadastra informācijas sistēmai un izstrādātu pilotprojektu datu uzkrāšanai Azerbaidžānas valsts kadastra informācijas sistēmā.

Euradin projekts

Valsts zemes dienests no 2008. gada maija līdz 2010. gada jūnijam piedalījās Eiropas Komisijas programmaseContentplus līdzfinansētā projektā European Address Infrastructure (EURADIN). 

Projektā piedalījās 30 partneri no 16 Eiropas Savienības valstīm. Projekta rezultātā ir radīts konceptuāls risinājums Eiropas Savienības valstu adrešu informācijas publicēšanai, kā arī apkopota informācija par labākās prakses piemēriem Eiropas Savienībā attiecībā uz adrešu informācijas uzkrāšanu un izplatīšanu.

Projekta rezultātā sagatavotie dokumenti tiks izmantoti, īstenojot INSPIRE direktīvu Eiropas savienības valstīs. Projekta rezultātā ir izveidots Eiropas adrešu forums, kurā tā lietotāji informē par jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem attiecībā uz adrešu informācijas uzkrāšanu un izplatīšanu, kā arī apmainās ar viedokļiem par kopējās Eiropas adrešu infrastruktūras attīstību.
Informāciju par Eiropas Savienības valstu adrešu datu lietošanu var sniegt Eiropas adrešu foruma sekretariāts.

EURADIN projekta darba rezultātā sagatavots videomateriāls par adrešu informācijas izmantošanu.

Starptautiskā finanšu instrumenta „Ziemeļvalstu-Baltijas mobilitātes programma valsts pārvaldes sektoram 2009.-2013.g.”

2012. gadā Valsts zemes dienestam „Ziemeļvalstu-Baltijas mobilitātes programma valsts pārvaldes sektoram 2009.-2013.g.” programmas ietvaros tika apstiprināts projekta pieteikums „E-pārvaldes ieviešana zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā, robežu strīdu risināšanā un Ziemeļvalstu darba metožu pielāgošana attēlojot dažādu precizitāšu uzmērīšanas datus Kadastra informācijas sistēmā”.

Programmas ietvaros 4 Valsts zemes dienesta darbinieki devās trīs dienu mācību un pieredzes apmaiņas vizītēs uz  Nacionālo zemes un kadastra pārvaldi Dānijā un Nacionālo zemes pārvaldi Zviedrijā.

Darbiniekiem apmācību laikā bija iespēja iegūt ziemeļvalstu pieredzi par E-pārvaldes ieviešanu zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā un zemes robežu strīdu izskatīšanā, lai nodrošinātu birokrātijas samazināšanu, padarot efektīvāku valsts pārvaldes darbu, iepazīties ar zemes uzmērīšanas procesā sastādāmo dokumentu un iegūstamo datu analīzi, lai nodrošinātu viennozīmīgu zemes robežu identificēšanu un uzlabotu dažādu precizitāšu datu savietošanu, attēlošanu un izplatīšanu valsts reģistros, izpētīt ārvalstu pieredzi par robežu strīdu risināšanu pirms tiesas, kā arī to tiesiskos aspektus un faktiskos apstākļus, lai sekmētu efektīvāku zemes robežu strīdu izskatīšanas procesu, nodrošinot iegūtās pieredzes ieviešanu izstrādājot grozījumus likumos un noteikumos, kas attiecas uz zemes kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu strīdu izskatīšanas procesu.

Programma darbojas no 2009. gada līdz 2013. gadam un tās mērķis ir zināšanu un pieredzes labākās prakses apmaiņa, ministriju sadarbības veicināšana, efektīvāko darba metožu harmonizācijas veicināšana, starpnozaru sadarbības veicināšana, Ziemeļvalstu-Baltijas valstu kopējas dažādo ES fondu un projektu finansējuma izmantošanas veicināšana, atbalsts ilgtermiņa aktivitātēm un Baltijas jūras reģiona konkurences līmeņa paaugstināšana globālajā pasaulē.

Saistītie resursi