Vēsture

Kadastra vēsture attēlos

Kadastram Latvijā 335 | 1681 - 2016

Kadastra aizsākums 1681. gadā

1681. gadā Zviedrijas karalis mērnieku Emerlingu iecēla par Livonijas mērniecības inspektoru. Darbs nebija viegls, jo bija jāsastopas gan ar muižnieku pretestību, gan ar dažādām tehniskām grūtībām. Tika sagatavotas muižu kartes mērogā 1:10 400, ko mērnieki uzmērīja dabā. Lielā mēroga dēļ un rūpīga darba rezultātā šīs kartes ir visai precīzas, kaut gan vērojama arī kontūru neprecizitāte, kas varētu būt triangulācijas trūkuma sekas. Mežu, pļavu un purvu kontūras nav kārtīgi iezīmētas. Upju un ezeru krasti ir attēloti neprecīzi. Taču tā ir šim laikam raksturīga iezīme, jo muižu kartēs attēloja pirmām kārtām tos objektus, kas bija saistīti ar saimniecību,– muižas zemnieku mājas, tīrumus un pļavas. Nosaukumi doti gandrīz visām muižām un mājām. Izņēmums ir t. s. postažas – neapdzīvotas mājas (ciemi), kuras mērnieki neuzmērīja, bet kurām tautā nosaukumi vēl arvien pastāvēja. Nosaukti arī lielākie tīrumi un pļavas, kas izskaidrojams ar iecerētā darba mērķi un pastiprināto interesi par zemes izmantošanu. Mērnieki bija klāt katrā objektā un aptaujāja vietējos iedzīvotājus, kuru sniegtās liecības bija galvenais izziņas avots, un pierakstītie vietvārdi ir latviešu tautas toponīmi, tādi, kādi tie patiešām pastāvēja tajā laikā. Diemžēl to pieraksts mērnieku tautības dēļ ir stipri izkropļots.

Otra kartogrāfisko materiālu grupa, ko izveidoja 1681.–1686. gada uzmērīšanas rezultātā, ir t. s. piektdaļas kartes. Tās ieguva, apvienojot 1:10 400 mēroga pamatkartes, lai rastos kopējs priekšstats par lielāku teritoriju (pilstiesu vai draudzi). Piektdaļas kartēs bija attēlotas muižas ar attiecīgo nosaukumu un zemnieku mājas, kas apzīmētas ar numuru, lielākie meži, purvi, ezeri un nozīmīgākās upes. Trešais materiāls, kas veidots 1681.–1686. gada uzmērīšanas rezultātā, ir Lielvidzemes kopkarte, ko veidoja, apvienojot piektdaļas kartes. Šajā kartē parādītas tikai pilsētas un muižas, kā arī lielākie dabas objekti. Arī uz šīm kartēm visi uzraksti ir rokrakstā.

1681.–1683. gadā un pēc 1686. gada mērogā 1:10 400 uzmērītās kartes atrodamas Latvijas Valsts vēstures arhīva 7404. fondā “Vidzemes muižu plāni, kartes un apraksti”. Tur ir gan 1681.–1692. gada oriģināli, gan vēlāku laiku kopijas. Šajā fondā ir arī piektdaļas karšu oriģināli. Šāds unikāls materiāls attiecināms tikai uz Vidzemes teritoriju, un tas ir pirmais zināmais Latvijas teritorijas liela mēroga kartogrāfiskais uzņēmums, kas dod lielisku informāciju ne tikai par Vidzemes izskatu pirms 300 gadiem, bet pirmo reizi ietver visas kadastra sastāvdaļas: zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašumtiesību un valdījuma noskaidrošanu, zemes iedalījumu klasifikācijas vienībās un vērtēšanu, kā arī zemes robežu iezīmēšanu kartēs.

Zemes kadastru sāka ar zemes uzmērīšanu un vērtēšanu, vienlaikus veicot muižu redukciju, atsavinot lielāko daļu muižas zemju, kuras nodeva Zviedrijas valsts pārziņā. Tas bija labi izstrādāts kadastrs, un to izmantoja no 1691. Līdz 1911. gadam, t. i., 220 gadus. Tas pasaulē ir samērā mazpazīstams, un tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā tam bija tikai lokāla nozīme.

1681_1.PNG

 Īsi par kadastra attīstību cauri gadsimtiem

1701. gadā zviedri ieņēma Kurzemi, karalis Kārlis XII pavēlēja Vidzemes mērniekus nosūtīt uz Jelgavu, lai kartētu iekaroto hercogisti. Savukārt 1863. gadā Kurzemes muižnieki atzina, ka tiesības uz zemi ir arī zemniekiem, un piekrita tās pārdošanai. Tā kā Kurzemē īpašumiem trūka noteiktu robežu, zemes pievienošana muižai vai no vienas mājas otrai ieilga. Pirmo kadastru Kurzemē pabeidza 19.gs. 80-to gadu beigās.  
 
Dzimtbūšanas atcelšana Krievijā (1861- 1863) ietekmēja zemnieku noskaņojumu Latgalē. Tika atceltas klaušas un sākās zemes piešķiršana īpašumā. Kadastra izveidi ietekmēja Krievijas 1894. gadā izdotā instrukcija. Tā paredzēja, ka pārmērīšanu var pieprasīt katrs zemes īpašnieks, pats sedzot mērīšanas izdevumus. Diemžēl katra apgabala vērtēšanas komisija darbojās šķirti un vērtēšanas darbam nebija viendabīga rezultāta.
Ar laiku (19.gs. beigās) zemes vērtēšana nodokļiem vairs neatbilda Krievijas impērijas prasībām. Valsts dome 1901. gadā pieņēma likumu par nekustamā īpašuma vērtēšanu Livonijas guberņā aplikšanai ar zemstes nodevām. Likums noteica jaunu pieeju zemes klasifikācijai un vērtēšanai. Šo pieeju īstenoja Vidzemes kadastrs (1904-1912).
 
Pirmās Latvijas Republikas kadastra uzdevums bija nodrošināt 1920.-1937. gada agrāro reformu. Pirmo reizi veica vienlaidus zemes kadastrālo uzmērīšanu, izmantojot ģeodēzisko tīklu. Darbus pabeidza 5 no 19 apriņķiem Kurzemē un Zemgalē. Savukārt 1931. gada Kadastra likums paredzēja izmantot kadastra datus īpašumu tiesiskā stāvokļa nostiprināšanai.
 
Padomju varas gadus (1940.-1990.) raksturo piespiedu kolektivizācija. Zemes uzskaitē un pārvaldībā pakāpeniski pārgāja uz PSRS pastāvošo kadastra sistēmu. Kadastra uzdevums bija nodrošināt informāciju lielražošanas plānošanai. Kartogrāfisko attēlu iegūšanai sāka izmantot fotoplānus. Tika veikta augsnes kartēšana.
 
Kadastru, ko izmantojam šodien, sāka veidot pēc 1990. gada. Darbs bija jāsāk no jauna, jo īpašuma tiesību noliegums padomju laikā un atšķirīgā pieeja zemei, iznīcināja iepriekšējos periodos izveidoto. 
 
Atjaunotajā Latvijas Republikā kadastrs ir pamats īpašumtiesību atjaunošanai un zemes privatizācijai. Kopš 90-to gadu sākuma kadastrā reģistrēti 100% zemes vienību un 94% ēku – vairāk nekā 5 miljoni objektu. Tajā uzkrāti dati par visiem nekustamajiem īpašumiem valstī. 
 
 

Par grāmatu "KADASTRS" - no viduslaiku nodevu saraksta līdz daudzfunkcionālam kadastram

Valsts zemes dienesta sagatavotajā grāmatā ir apkopota kadastra attīstības vēsture Latvijas teritorijā no tās pirmsākumiem ap 10. gadsimtu līdz mūsdienām. Izlasot šo grāmatu, lasītājs saņems atbildi uz jautājumu, kas ir kadastrs, kāda loma un nozīme tam bijusi Latvijā dažādos laika periodos.

Maija Bērziņa, grāmatas zinātniskā redaktore: "Grāmatu ar interesi varēs lasīt ne tikai speciālisti, studenti, eksperti, kolēģi, bet  plašs lasītāju loks gūs izpratni, kas ir kadastrs. Īsi sakot, kadastrs ir sakārtoti dati par nekustamo īpašumu, bet mainās tehnoloģija un metodika, kā tie tiek sakārtoti, sākot no 16. gadsimta Vaku grāmatām līdz mūsdienu daudzfunkcionālam kadastram. Lasītājs pirmo reizi Latvijā varēs iepazīties ar metodēm, kā dati par zemi un būvēm tiek iegūti, apstrādāti, uzkrāti un izmantoti vēstures līkločos, kā arī ieskatīties kadastra nākotnē un izprast straujo progresa gaitu.” 

Lasīt grāmatu elektroniski!

Mērniecība Latvijā no viduslaikiem līdz 20. gadsimtam

Mērniecības pirmsākumi Latvijā meklējami jau viduslaikos. Valsts arhīvos atrodami to laiku zemes plāni, atsevišķi zemes uzskaites materiāli. Vecākie mērniecības materiāli, kam ir praktiska nozīme pašreizējā zemes reformā datēti ar 19. gadsimta vidu, kad latviešu zemnieki masveidā ieguva zemi īpašumā.

1919. gada jūlijā tika nodibināta pirmā Latvijas Valsts mērniecības organizācija - Zemkopības ministrijas Mērniecības un kultūrtehnikas nodaļa, kur strādāja 13 mērnieki. 1920. gadā tika izveidota patstāvīga Mērniecības nodaļa ar 166 darbiniekiem, bet 1922. gadā to skaits sasniedza jau 483.

1920. gadā tika nodibināta Latvijas Mērnieku biedrība, kas aktīvi iekļāvās zemes reformas realizācijā un kļuva par zinātniski-tehnisku organizāciju. Biedrība aktīvi sadarbojās ar ārvalstu speciālistiem un 1926. gadā kļuva par Starptautiskās mērnieku savienības locekli.

Līdz 1940. gadam Latvijas mērnieku darba rezultātā tika īstenota agrārā reforma (1920.-1937.g.), izveidots valsts trigonometriskais tīkls (1938.-1940.g.) un uzsākta valsts zemes kadastra veidošana (1931.-1940.g).

Latvijas mērnieku biedrība savu darbību atsāka 1988. gadā, un 1993. gada 15. februārī tā tika atjaunota Starptautiskajā mērnieku savienībā. 

Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas Latvijā kā viena no svarīgākajām problēmām izvirzījās zemes kā nacionālās bagātības izmantošana un aizsardzība. 1990. gada 13. jūnijā Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma lēmumu “Par agrāro reformu Latvijas Republikā”, kas paredzēja lauku apvidus zemes piešķiršanu lietošanā fiziskām un juridiskām personām ar tai sekojošu zemes privātīpašuma tiesību atjaunošanu vai nodošanu fizisku personu privātīpašumā. 1990. gada 21. novembrī Augstākā Padome pieņēma likumu “Par zemes reformu Latvijas republikas lauku apvidos”, bet 1991. gada 20. novembrī – likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”. Kā parādīja pirmo reformas gadu prakse, esošās iestādes un organizācijas ar lielām grūtībām tika galā ar reformas pirmajiem uzdevumiem laukos, bet pilsētās šis darbs faktiski netika uzsākts. Traucēja atsevišķu radniecīgu organizāciju un iestāžu dažādā pakļautība, savstarpējas koordinācijas trūkums, nesakārtotie zemes lietu informācijas uzkrāšanas un izmantošanas jautājumi.

Valsts zemes dienesta izveidošana

1992. gada 15. decembrī Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēma likumu “Par Valsts zemes dienestu”. Dienests tika veidots apvienojot Lauksaimniecības ministrijas Valsts zemes ierīcības departamentu, Aizsardzības ministrijas Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamentu, virkni ar šo nozari saistītos uzņēmumus, kā arī pašvaldību zemes ierīcības dienestus. 1993. gada 5. janvārī par Dienesta ģenerāldirektoru iecēla Gunti Grūbi. Dienests ir pakļauts Ministru kabinetam un atrodas Tieslietu ministrijas pārraudzībā. 

Dienesta struktūra tika veidota, tās pamatā liekot rajonu un pilsētu nodaļas, kurās koncentrējās galvenā, ar zemes reformas realizāciju saistītā darba izpilde. Metodiskai un organizatoriskai nodrošināšanai tika izveidoti trīs nozaru centri – Nacionālais mērniecības centrs, Nekustamā īpašuma vērtēšanas centrs un Latvijas zemes kadastra centrs. 

1999 .gadā Dienestā tika veikta reorganizācija. 28 valsts zemes dienesta nodaļu vietā tika izveidotas 8 reģionālas nodaļas. Nozaru metodiskie centri tika iekļauti Dienesta centrālā aparāta sastāvā, izveidojot 6 nozaru pārvaldes, kas ne tikai veic metodisko vadību, bet atbild arī par darba organizāciju un rezultātiem visos dienesta līmeņos. Dienesta reģionālo nodaļu sastāvā uz bijušo rajona nodaļu bāzes izveidoti reģionālo nodaļu biroji, kas veic sākotnējo datu sagatavošanu, to tālāku aktualizāciju, kā arī tieši strādā ar pasūtītājiem, uztur kontaktus ar pašvaldībām un valsts pārvaldes vietējām iestādēm.

No 2006. gada 1. janvāra, kad tika pabeigta Dienesta reorganizācija atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 18. oktobra rīkojumam Nr.674 „Par Valsts zemes dienestu reorganizāciju”, dienests pilda sekojošas funkcijas: nodrošina Nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību, nodrošina Valsts Adrešu reģistra darbību, aizsargjoslu informācijas sistēmas darbību un piedalās zemes reformas īstenošanā. Savukārt līdz Dienesta reorganizācijai veikto ģeodēzijas un kartogrāfijas darbu izpilde ir nodota Aizsardzības ministrijas izveidotajai Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai, bet mērniecības darbu izpilde nodota Tieslietu ministrijas izveidotajai SIA „Latvijas Valsts mērniekam”.

Saistītie resursi