Kā pieteikties zemes kadastrālai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem

Zemes kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem jāpiesakās mēneša laikā pēc attiecīgās institūcijas (Centrālās zemes komisijas vai pilsētas zemes komisijas) lēmuma (atzinuma) vai tiesas nolēmuma par īpašuma tiesību atjaunošanu spēkā stāšanās dienas.

Zemes kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem var pieteikties:

 • bijušie zemes īpašnieki, kuriem atjaunotas īpašuma tiesības, piešķirot zemi tajā administratīvajā teritorijā, kurā bijušais zemes īpašums atradās līdz 1940. gada 21. jūlijam; 
 • bijušie zemes īpašnieki, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ; 
 • visu iepriekš minēto personu mantinieki - laulātie, bērni un mazbērni, politiski represētās personas un 1. grupas invalīdi.

Iekļaušanai par valsts budžeta līdzekļiem zemes kadastrālās uzmērīšanas sarakstā, personai jāiesniedz aizpildīts iesniegums. Šeit ir pieejama Iesnieguma veidlapa (36.5 KB; DOC)

Iesniegumam jāpievieno šādu dokumentu apliecinātas kopijas:

 • Centrālās zemes komisijas vai pilsētas zemes komisijas lēmums (atzinums) un tā grafiskais pielikums, kurā attēlotas uzmērāmās zemes vienības robežas (gadījumos, ja zemes īpašuma tiesības atjaunojusi Centrālā zemes komisija vai pilsētas zemes komisija);
 • tiesas sprieduma par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu noraksts ar tam pievienoto grafisko pielikumu, kurā attēlotas uzmērāmās zemes vienības robežas (gadījumos, ja zemes īpašuma tiesības atjaunojusi tiesa);
 • attiecīgā statusa apliecinošu dokumentu, ja iesnieguma iesniedzējs ir politiski represētā persona vai 1. grupas invalīds.

Ja attiecīgās institūcijas (Centrālās zemes komisijas vai pilsētas zemes komisijas) lēmumā (atzinumā) vai tiesas spriedumā nav norādīti fakti par iesnieguma iesniedzēja radniecību ar bijušo zemes īpašnieku, iesniegumam jāpievieno šādu dokumentu apliecinātas kopijas:

 • laulības apliecība - bijušā zemes īpašnieka laulātajam;
 • radniecību apliecinoši dokumenti (dzimšanas, miršanas, laulības apliecība) - bijušā zemes īpašnieka bērniem vai mazbērniem.

Iesniegumu zemes kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem un tam pievienotos dokumentus var iesniegt:

 • personīgi Dienesta Klientu apkalpošanas centros;
 • sūtot pa pastu 11. novembra krastmalā 31, Rīgā, LV-1050;
 • ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi vzd@vzd.gov.lv

Aicinām iepazīties ar papildus informāciju par zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem.

Saistītie resursi