E-pakalpojumu saraksts

 • Kadastra un Adrešu reģistra teksta datu pārlūkošana vai saņemšana
  • Mani dati Kadastrā;
  • Vēsturiskā kadastrālā vērtība;
  • Tipveida informācija par kadastra objektu;
  • Kadastra teksta dati;
  • Detalizēti kadastra teksta dati;
  • Adrešu teksta dati;
  • Arhīva materiāli
Kadastra un adrešu teksta datu pārlūkošana vai saņemšana

Mani dati Kadastrā

 Bezmaksas pakalpojums_m.png latvija-logo.png

Aktuālie kadastra teksta un telpiskie dati (informācija un grafika) par īpašniekam piederošajiem nekustamajiem īpašumiem. Var saņemt:

- Bez paraksta – elektroniski tiešsaistē (uzreiz);

- Ar parakstu – 1 darba dienas laikā, izvēloties saņemšanas veidu.

Lasīt vairāk!

Vēsturiskā kadastrālā vērtība

 

Informācija par nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību noteiktā vēsturiskā datumā. Saņem tiešsaistē.

Lasīt vairāk!

Tipveida informācija par kadastra objektu

 

Pēc noteiktiem parametriem sagatavota informācija par jebkuru kadastra objektu (zemes vienības daļu, būvi, telpu grupu), izņemot par fiziskās personas datiem. Var saņemt:

- Bez paraksta – elektroniski tiešsaistē (uzreiz);

- Ar parakstu – kad saņemta informācija par rēķina apmaksu, izvēloties saņemšanas veidu.

Lasīt vairāk!

Kadastra teksta dati

 Bezmaksas pakalpojums_m.png

Tiešsaistē var skatīt un izdrukāt Kadastrā reģistrētos pamatdatus par nekustamo īpašumu vai zemes vienību, būvi, dzīvokli: nekustamā īpašuma sastāvs, kadastra numurs/apzīmējums, adrese, kadastrālā vērtība un atzīme, vai īpašums ierakstīts Zemesgrāmatā.

Lasīt vairāk!

Detalizēti kadastra teksta dati

 latvija-logo.png

Tiešsaistē var skatīt un izdrukāt pilnu informāciju par vienu nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi vai dzīvokli, kā arī informāciju par īpašniekiem: juridiskām personām un fiziskām personām, ja īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā. 

Lasīt vairāk!

Adrešu teksta dati

 Bezmaksas pakalpojums_m.png

Aktuālā un vēsturiskā informācija par adresācijas objektu Valsts adrešu reģistrā. Objekta meklēšana pēc aktuālās adreses. Vēsturisko objektu meklēšana. Saņem tiešsaistē.

Lasīt vairāk!

Arhīva materiāli

 

Ja dokuments par kadastra objektu ir iekļauts VZD Digitālajā dokumentu krātuvē, to iespējams skatīt un lejupielādēt tiešsaistē. Ja dokuments nav pieejams digitālā formātā, to var pasūtīt. Pēc pasūtījuma saņemšanas dokumentu ieskenē un to var saņemt savā kontā 5 darba dienu laikā.

Lasīt vairāk!

   
Telpisko datu pārlūkošana vai saņemšana

Būvju stāvplāni

 

Elektroniska pieprasījuma iesniegšana būves vai dzīvokļa plāna saņemšanai. Pēc pieprasījuma izskatīšanas plānu saņem vektordatnes formātā (DGN) portāla sadaļā „Mans konts” → „E-pakalpojumu vēsture” termiņā līdz 15 kalendāra dienām.

Lasīt vairāk!

Ģeotelpiskie dati

 Bezmaksas pakalpojums_m.png

Kadastra un Adrešu reģistra pamata datu un nekustamo īpašumu vērtību zonējumu kartes pārlūkošana ar iespēju fonā pieslēgt ortofoto karti un atvērt savu telpisko datu datni atbilstošā formātā, kas attēlosies kā papildus kartes slānis. 

Lasīt vairāk!

Detalizēti ģeotelpiskie dati

 

Telpisko datu pārlūkošana plašākā apjomā. Pieeja pamata datiem papildināta ar kadastra apzīmējumiem un kadastra grupu robežām.  Kā papildus kartes slāni var pieslēgt augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju un topogrāfiskās kartes. Var atvērt savu telpisko datu datni atbilstošā formātā, kas attēlosies kā papildus kartes slānis.

Lasīt vairāk!

Ģeotelpisko datu lejupielāde

 

Tiešsaistē saņem telpiskos datus par zemes vienībām (ja to skaits nepārsniedz 50 zemes vienības) vektordatnes formātā (DGN).  Ja noslēgts līgums – arī par kadastra grupu.

Lasīt vairāk!

   
Datu atlases 

Datu atlašu veidošana

 latvija-logo.png

Tiešsaistē atlasa un izdrukā teksta pamatdatus par kadastra objektiem, norādot vienu vai vairākus kadastra objektu raksturojošus parametrus un kartē iezīmējot atlases apgabalu vai administratīvo vienību (novadu, pagastu, pilsētu vai ciemu).  Datu atlasi iegūst par zemes vienībām, zemes vienību daļām, būvēm un telpu grupām. Sistēma atlasa datus ne vairāk kā par 500 objektiem.

Lasīt vairāk!

Tematiskās kartes

 Bezmaksas pakalpojums_m.png latvija-logo.png

Izmantojot e-pakalpojumu, ikviens interesents portālā kadastrs.lv tiešsaistē var pārlūkot Dienesta veidotās tematiskās kartes. Tās ir pieejamas kā atsevišķs papildus kartes slānis portālā Kadastrs.lv publiski pieejamiem ģeotelpiskiem datiem.

Lasīt vairāk!

   
Datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā

Kadastra datu aktualizācija

 

Iesniedz dokumentus nekustamā īpašuma datu aktualizācijai Kadastrā. Izpilde termiņā līdz 10 kalendāra dienām.

 

Zemes vienības daļas reģistrācija

 

Iesniedz pašvaldības lēmumu par lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai, grafisko pielikumu un iesniegumu zemes vienības daļas reģistrācijai Kadastrā. Izpilde termiņā līdz 10 kalendāra dienām.

 

Nekustamā īpašuma sastāva maiņa

 

Iesniedz pieprasījumu nekustamā īpašuma sastāva maiņai, piemēram, atdalot vienu tā objektu un piesaistot to citam nekustamajam īpašumam. Izpilde termiņā līdz 10 kalendāra dienām.

 
   
Citi
Pieteikties juridiskās personas kontam  Bezmaksas pakalpojums_m.png

Uzņēmuma reģistrā reģistrētais juridiskās personas pārstāvis (piem., valdes loceklis) vai pilnvarotā persona (pievienojot dokumentu, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu) tiešsaistē ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta sistēmā izveidoto pieteikumu. Dienests atbilstoši pieteikumā norādītajiem datiem izveido juridiskās personas kontu, katram lietotājam piešķirot noteiktas tiesības rīkoties ar juridiskās personas kontu. 

Lasīt vairāk!

Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai  

Pilnveidota portāla sadaļa zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem, ģeodēzistiem, zemes ierīkotājiem un meža inventarizācijas veicējiem VZD informācijas un datu saņemšanai.

 

 

Turpināt lasīt: Ieteikumi un noderīgas saites

Saistītie resursi