Ierosinātāja iesniegums VZD

Gadījums: Kadastra objekta reģistrācija vai datu aktualizācija nav saistīta ar zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā (skatīt sadaļu Iesniegums VZD un zemesgrāmatai).

Ierosinātāja (zemes īpašnieka) iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai adresē VZD.

VZD adresēto iesniegumu noformē kā:

  • papīra dokumentu bez notāra vai bāriņtiesas apliecinājuma;
  • elektronisku dokumentu, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

Ierosinātājs iesnieguma noformēšanai var izmantot VZD piedāvāto sagatavi - skat. sadaļu Veidlapas.

Aicinām iepazīties ar kārību kādā iesniedzami pilnvarojuma dokumenti pakalpojuma saņemšanai.

Iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai VZD iesniedz zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējs (mērnieks) kopā ar zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem. Zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējs pats šādu iesniegumu parakstīt bez attiecīgi noformēta pilnvarojuma (fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru) nav tiesīgs.

icon_3.png Pēc VZD atteikuma lēmuma (turpmāk - Atteikums) saņemšanas, pirmreizēji iesniegto zemes īpašnieka Iesniegumu mērniekam atpakaļ neizsniedz. Pēc Atteikumā norādīto nepilnību novēršanas, mērniekam VZD jāiesniedz jauns zemes īpašnieka (kopīpašuma gadījumā - visu kopīpašnieku) Iesniegums.

Papildus ierosinātājs iesniegumā var iekļaut arī lūgumu:

  • izveidot jaunus nekustamos īpašumus grozot esošā nekustamā īpašuma sastāvu;
  • dzēst ierakstu par zemesgrāmatā neierakstītu būvi Kadastrā. Plašāka informācija par pakalpojuma sniegšanu ieraksta par  būvi dzēšanai ir pieejama - „Ēkas dzēšana” vai „Inženierbūves dzēšana”.

Piemēram, iesniegumā var būt gan lūgums sadalīt zemes vienību (reģistrēt datus par zemes vienību), gan arī – izveidot īpašumus vai grozīt sastāvu. Abi lūgumi var būt apvienoti vienā iesniegumā vai arī kā divi atsevišķi iesniegumi.

Lai atvieglotu veidlapas aizpildīšanu, esam sagatavojuši paraugus:

Saistītie resursi