Jautājumi un atbildes

a būve ir kā apgrūtinājums, vai būvei pāri jāapvelk arī apgrūtinājuma kontūru?

Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 264.3. apakšpunktā uzskaitīts speciāli sakārtotas robežu datnes saturs, tajā skaitā ēkas ārējā kontūra, zemes lietošanas veidu kontūras un apzīmējumi un apgrūtinājumu aizņemtās teritorijas un klasifikācijas kodi. Ņemot vērā, ka ēkas līnija var veidot arī zemes lietošanas veida kontūru, savukārt tā nevar būt apgrūtinājuma kontūra, tad speciāli sakārtotā robežu datnē situācijā, kad ēka ir zemes īpašniekam nepiederoša (līdz ar to apgrūtinājums), būves līnijai jāsakrīt ar apgrūtinājuma līniju.

Kamerāli tiek aktualizēts situācijas plāns ierādītai zemes vienībai. Situācija netiek mērīta, jo redzams, ka dabā pļavas kontūra ir aizaugusi ar krūmiem. Kā noformēt speciāli sakārtoto robežu datni? Vai jāpiemēro MK noteikumu 264.3. punkts?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1019) 264.3. apakšpunktu, speciāli sakārtotu datni sagatavo arī  situācijas plāna aktualizācijas gadījumā. Šo datni sagatavo neatkarīgi no tā, ir vai nav veikti mērījumi apvidū. Minēto datni noformē atbilstoši Noteikumu Nr.  1019 266. punktā noteiktajam.
Bez tam Noteikumu Nr. 1019 18. nodaļā ir noteikts, kas ir kamerālā pārzīmēšana. Izrietoši - situācijas plāna aktualizācija (arī bez mērījumiem apvidū) NAV kamerālā pārzīmēšana. Jebkura plāna aktualizācijai (situācijas vai apgrūtinājumu) ir sagatavojama speciāli sakārtotā datne. Savukārt kamerālās pārzīmēšanas gadījumā nav atļauts plānā ietvert jaunu (aktuālāku) informāciju nekā tas ir attēlots iepriekšējā plānā, izņemot to, kas noteiktas Noteikumu Nr. 1019 255. punktā.
Papildus informācija par situācijas plāna aktualizāciju pieejama arī VZD mājas lapā - sadaļā Par plāniem.

linija.png

Zemes lietošanas veidu simboli, kurus attēlo situācijas plānā ir lietošanas veidiem "mežs", "krūmājs", "pļava", "ganības", "purvs", u.c. Kā noformēt situācijas plānu, kur ir, piemēram, augļu dārzs, bojāta zeme? Vai jāraksta atbilstošais teksts slānī TER_IZMT_####_TKST_#? Vai tekstam ir jābūt pilnam vai to drīkst saīsināt, ja kontūra ir neliela? Vai augļu dārza kontūrā var ievietot augļu koka sombolu no ADTI?

Situācijas plāna izgatavošanas mērķis ir attēlot zemes vienībā esošos zemes lietošanas veidus. Attiecībā uz jautājumu, vai var izmantot arī ADTI apzīmējumus, Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 207. punktā ir noteikts, ka situācijas plānā var ierakstīt skaidrojošus uzrakstus pie situācijas elementa, ja šo noteikumu 15. pielikumā nav noteikts apzīmējums, ar kādu apzīmē attiecīgu situācijas elementu, kā arī izmantot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izgatavošanā lietotos apzīmējumus. Šī informācija norādīta arī minēto noteikumu 15. pielikumā (aiz tabulas teksta).

linija.png

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1019 paredz, ka robežu datnē nelieto zemes lietošanas veida apzīmējumu (mežs), bet izmanto simbolu (MEZS). Noteikumos nav norādīts kā šie simboli ievietojami- “iesnapojami” attiecīgajā teritorijā vai jānorāda ar iznesuma līniju?

Simbols „MEZS” izmantojams tikai speciāli sakārtotajā robežu datnē. Simbola „MEZS” un pārējo speciāli sakārtotajā datnē lietojamo simbolu apzīmējumi jānovieto (jāiesnapo) zemes vienības attiecīgajā teritorijā bez iznesuma līnijas.

linija.png

Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 15. pielikuma 15.1. apakšpunktā rakstīts, ka sakrīt ar ATIS specifikācijas attiecīgā objekta kodu? Kā jānosauc apgrūtinājumu līmeņi?

Apgrūtināto teritoriju speciāli sakārtotajā robežu datnē attēlo, izmantojot apgrūtinājumu klasifikatora attiecīgā objekta kodu. Gan speciāli sakārtotajā datnē, gan apgrūtinājumu plānā vieniem un tiem pašiem apgrūtinājumiem izmanto vienus un tos pašus apgrūtinājumu kodus. Tas nozīmē, ka slāņu nosaukumiem izmanto tos pašus apgrūtinājumu klasifikācijas kodus, kurus uzskaita apgrūtinājumu plānu titullapā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 17. pielikuma 1.4. apakšpunkts).

Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 61) 1. pielikumā ir ATIS objektu klasifikators, 2. pielikumā ir vienotais apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumu klasifikators, 3.pielikumā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikators, kuru noteikšanai netiek izmantoti ATIS dati. Apgrūtinājumu plānā primāri attēlo apgrūtinātās teritorijas nevis apgrūtinājumus izraisošos objektus, bet speciāli sakārtotajā datnē attēloto tikai apgrūtinājumu aizņemtās teritorijas (264.3.7. apakšpunkts) un šajā datnē slāņu nosaukumiem izmanto Ministru kabineta noteikumu Nr. 61 2. un 3. pielikumu.

linija.png

Kādu simbolu datnēs lietot apvidū nenostiprinātam robežpunktam, kas nav uzmērīts, bet noteikts analītiski? 

Gan uzmērītus, gan analītiski noteiktus robežpunktus attēlo vienādi – atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 15. pielikuma 2.1. apakšpunktam.

linija.png

Kādā līmenī tiek attēloti mērījumu dati?

Mērījumu datu attēlošanai mērījumu abrisa datnē var izveidot savu līmeni, pēc kura nosaukuma būtu skaidrs, ka attiecīgajā līmenī attēloti mērījumu dati.

linija.png

Vai kamerāli pārzīmējot ierādītos, arī uzmērītos plānus, ir jāizmanto jaunā specifikācija? 

Attiecībā uz ierādītu plānu, kā arī uzmērītu plānu grafisko daļu Ministru kabineta noteikumos Nr. 1019 nav noteiktas konkrētas prasības kamerāli pārzīmētā plāna grafiskās daļas noformējumam. Ņemot vērā, ka kamerālā pārzīmēšana nozīmē plānu izgatavošanu bez kadastrālās uzmērīšanas apvidū, bet tikai pārzīmējot no esošiem plāniem, tad pārzīmētajam plānam jābūt maksimāli tuvinātam pārzīmējamam plānam un līdz ar to Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 15.pielikumu neizmanto kamerālai pārzīmēšanai.

linija.png

Vai ir noteikts, kādos līmeņos jābūt attēlotiem plāna noformēšanas elementiem (titullapa, eksplikācija, zemes vienības novietojums, pierobežnieku saraksts u.t.t.)?

Elektroniskajās resursu datnēs ir izveidots slānis RAMI_PLAN_####_TKST_# , kurā jāattēlo plāna noformēšanas elementi (titullapa, eksplikācija, zemes vienības novietojums, pierobežnieku saraksts u.t.t.). Slānī definētos parametrus drīkst mainīt.

linija.png

Lūdzu norādīt, kā jaunā specifikācija nosaka platības (piemēram, zemes lietošanas veida platība Situācijas plānā) teksta noformēšanu, slāni un citus parametrus!

Zemes lietošanas veidu kontūru platību teksta attēlošanai izmanto MK Nr. 1019 15. pielikuma 20.1. apakšpunkta slāni un tajā definēto teksta noformēšanu. 

Nr.p.k. Objekta kods Objekta nosaukums Slāņa nosaukums Elementa tips Objekta apzīmējums Krāsas Nr. RGB CAD vidē/izdrukā Līnijas platums Simbola nosaukums Līnijas stila nosaukums Teksta silts, lielums, novietojums Paskaidrojumi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12
20.   Zemes lietošanas veida apraksts                  
20.1. 4101000000 Zemes lietošanas veida apraksts TERT_IZMT_####_TKST_# Teksts aramzeme

255,25,255
0,0,0 

0     Tahoma_07_CC Citi situācijas elementi, kuriem nav nnoteikti apzīmējumi

 

linija.png

 Lūdzu izskaidrot kā pēc jaunajām ZKUL zīmēšanas datnēm domāts zīmēt pierobežnieku bultas - vai tās drīkst izveidot kā celli, vai zīmēt kā teksta bultas līniju? Būtu vēlams jau pierobežnieku bultu izstrādāt kā celli un ievietot ZKUL jaunajā elektroniskajā datnē. Tas ļoti atvieglotu darbu.

Pierobežnieka bulta resursu datnēs ir izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 ) 15. pielikumam kā līnija. Bet no resursu datnē esošajām līnijām pierobežnieka bultu drīkst izveidot kā celli ērtākam darbam.

Saistītie resursi