Atsaukums

Kadastra likuma 24. pantā noteiktas personas, kas var ierosināt nekustamā īpašuma objekta noteikšanu. Kadastra likuma 24. panta ceturtajā daļā noteikts, ka zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniedz un dokumentus saņem mērnieks uz šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 7., 10. un 11. punktā, otrajā un trešajā daļā minēto personu iesnieguma pamata.

Mērnieks šajā gadījumā veic tikai starpnieka funkciju un atsaukt pasūtījumu var tikai Kadastra likuma 24. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 7., 10. un 11.punktā, otrajā un trešajā daļā noteiktās personas ar iesniegumu, to adresējot Valsts zemes dienestam.

Saskaņā ar Kadastra likuma 24.1 pantu, zemes īpašnieks (kopīpašuma gadījumā visi kopīpašnieki) iesniedz VZD iesniegumu, kas vienlaikus adresēts arī zemesgrāmatu nodaļai. Īpašnieks iesniegumu VZD iesniedz elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai papīra formā ar notāra vai bāriņtiesas apliecinātu personas parakstu. Ja iesniegumu iesniedz īpašnieka pilnvarota persona, iesniegumam pievieno pilnvaru ar notāra vai bāriņtiesas apliecinātu parakstu.

Tas nozīmē, ja mērnieks VZD iesniegs iepriekš minētā veidā noformētu atsaukumu pakalpojuma izpildes laikā, tajā skaitā, ja tiek veikta zemes vienības sadale vai apvienošana viena īpašuma ietvaros, tad VZD pieņems atsaukumu. Zemes vienības sadales vai apvienošanas viena īpašuma ietvaros atsaukumam jābūt noformētam atbilstoši Kadastra likuma 24.ˡ  panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām attiecībā uz zemes īpašnieka iesniegumu – elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu vai noformētam ar notāra vai bāriņtiesas apliecinātu personas parakstu. Ja atsaukums tiek saņemts pēc zemes vienības reģistrācijas/datu aktualizācijas Kadastrā  tad atsaukumu atstāj bez ievērības. 

Ja Klientu apkalpošanas centrā saņemts šāds iesniegums  - atsaukums, tad pasūtījuma izpildi pārtrauc. Ja dokumentu izvērtēšana uzsākta, tad tiks piemērota maksa par sniegto pakalpojumu atbilstoši cenrādim.

Saistītie resursi