Atteikuma apstrīdēšana

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo daļu administratīvo aktu – VZD teritoriālās struktūrvienības izdotu lēmumu (turpmāk – Lēmums) var apstrīdēt adresāts, trešā persona, šā likuma 29. pantā minētais tiesību subjekts, kā arī privātpersona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais akts ierobežo un kura administratīvajā procesā nav bijusi pieaicināta kā trešā persona.  

Ievērojot minēto un ņemot vērā to, ka Lēmums neierobežo kadastrālās uzmērīšanas darbu iesniedzēja – komersanta (mērniecības firmas) (turpmāk – Iesniedzējs) kā komersanta tiesības vai tiesiskās intereses, Iesniedzējam, kuram lēmums nosūtīts tikai informācijai, nav uzskatāms ne par adresātu, ne par trešo personu Administratīvā procesa likuma izpratnē. Tāpēc tiesības apstrīdēt Lēmumu,  Iesniedzējam ir tikai tad, ja:  

  • Iesniedzējs Iesniegumam ir pievienojis pilnvaru, kas apstiprinātu Iesniedzēja tiesības pārstāvēt nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja un administratīvā akta adresāta intereses, tai skaitā, iesniegt VZD iesniegumu;
  • no Iesnieguma un VZD rīcībā esošās informācijas būtu secināms, ka Iesniedzējs tomēr būtu uzskatāms par trešo personu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 28. panta pirmajai daļai.

Saistītie resursi