Darbu pārņemšana

Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr. 1019) 5. punktā noteikts, ka zemes kadastrālā uzmērīšana ietver vairākas apvidus un kamerālas zemes kadastrālas uzmērīšanas darbības. Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbības tiek pabeigtas pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas VZD.

Noteikumu Nr. 1019 17.1 punktā noteikts, ka mērnieka iesākto darbu dažādu apstākļu dēļ (darbības pārtraukšana, nāve, sertifikāta anulēšana (sk. Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumu Nr. 77 "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"" anotāciju) var pabeigt cits mērnieks, pārņemot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus. Mērnieks, kurš pārņēmis zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, atbild par tiem kopumā. Pārņemot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, mērnieks sagatavo apliecinājumu par darbu pārņemšanu, kuru pievieno elektroniskajai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai. Minētais punkts attiecināms uz situācijām, kad dažādu iemeslu dēļ mērnieks nevar pabeigt iesāktos zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus. 

Savukārt mērniecības praksē ir sastopami gadījumi, kad vairāki mērnieki izpilda vienas zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas darbus, piemēram, uzmērīšanu veic un tehniskos dokumentus sagatavo viens mērnieks, bet zemes vienības apsekošanu, u.t.t., un attiecīgus aktus sastāda otrs mērnieks, kā arī lietu sagatavo otrais mērnieks. Šajos gadījumos, ja darbi nav turpināti tos pārņemot no cita mērnieka, nav nepieciešams apliecinājums par darbu pārņemšanu.

Saistītie resursi