Personu pārstāvniecība

Valsts īpašumu pārstāvniecība

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 39.5. apakšpunktu, ja ierosinātājs vai pierobežnieks ir valsts un normatīvajā aktā ir noteikts tās īpašuma turētājs (pārvaldītājs), mērnieks uzaicina valsts īpašuma turētāju (pārvaldītāju).

Attiecīgās valsts īpašuma turētāja (pārvaldītāja) vai valsts institūcijas pārstāvja rīcībā ir jābūt pilnvarojuma dokumentam, kurā norādīts, ka konkrētā persona drīkst pārstāvēt attiecīgo valsts īpašuma turētāju (pārvaldītāju) vai valsts institūciju zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos apvidū un parakstīt sertificētās personas sagatavotus zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus. 

icon_3.png Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja pilnvarotajām personām un to pilnvarotajām personām, pieprasot pakalpojumu, vienmēr jāpievieno visi pilnvarojumi – ar to saprotot, ka jāpievieno gan sākotnējais pilnvarojuma dokuments, gan pārpilnvarojuma dokuments.

Nepilngadīgu personu pārstāvniecība

Atbilstoši Civillikuma 186. panta pirmajai daļai un 223. pantam tēvs un māte uz aizgādības tiesību pamata ir savu nepilngadīgo bērnu dabiskie aizbildņi un abi kopīgi pārstāv bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās (koppārstāvība). Izņēmuma gadījumi, kad viens no vecākiem vienpersoniski pārstāv bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās, ir noteikti Civillikuma 186. panta otrajā un ceturtajā daļā:

  • otrs vecāks nav sasniedzis pilngadību, izņemot gadījumu, kad viņš ir stājies laulībā;
  • otrs vecāks ir miris;
  • ar vienošanos vai iesas spriedumu ndibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība;
  • veikt darbības, kuras bērna interesēs, ja pastāv risks, ka attiecībā uz bērnu var iestāties nelabvēlīgas sekas. 

Attiecībā uz iestādi, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38. panta piektajai daļai vecākiem, aizbildņiem un aizgādņiem, jāuzrāda dokuments, kas apliecina viņu tiesības.  

Vecāka radniecības pakāpi apliecina bērna dzimšanas apliecība vai izziņa no dzimšanas reģistra, kas atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38. panta piektajā daļā noteiktajam, apliecina personas radniecības pakāpi un tiesības pārstāvēt aizbilstamo personu. Savukārt, ja bērna intereses pārstāv tikai viens no vecākiem, tad jāuzrāda arī dokuments, no kura izriet konkrētā viena vecāka tiesības pārstāvēt bērnu vienpersoniski (vienošanās, tiesas spriedums).  

icon_3.png Būtiski ir lūgt pārstāvim uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Ievērojot minēto, zemes kadastrālo uzmērīšanu var ierosināt, attiecīgus zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā sastādītos dokumentus (robežu apsekošanas aktu, robežu atjaunošanas aktu un plānus) var parakstīt un datu aktualizāciju kadastrā var ierosināt abi bērna vecāki, mērniekam uzrādot  dokumentus, kas apliecina viņu tiesības pārstāvēt bērnu, tai skaitā, vecāku personu apliecinošus dokumentus. Minētās darbības var veikt viens vecāks, tikai Civillikuma 186. pantā noteiktajos izņēmuma gadījumos, papildus mērniekam iesniedzot par to attiecīgu dokumentu. 

Dokumentu apliecinātas kopijas (izņemot personas apliecinošu dokumentu) par vecāku vai vecāka tiesībām pārstāvēt bērnu ir jāpievieno elektroniskajai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai.

Arī uz nepilngadīgo personu pārstāvjiem – aizbildņiem, aizgādņiem attiecināmas tieši tādas pašas prasības kā vecākiem - attiecīgi arī viņiem nepieciešamas iesniegt mērniekam dokumentus (kopijas), kas apliecina viņu tiesības, kā arī - nepieciešams uzrādīt mērniekam personu apliecinošu dokumentu.

Pašvaldības pārstāvība

Pašvaldību pārstāvību zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos var īstenot dažādi, tajā skaitā kā ierasts - ar pilnvaru. Var būt gadījumi, kad pagasta pārvalžu vadītāju pilnvarojums pārstāvēt pašvaldību attiecīgos jautājumos  ir ietverts pašvaldības nolikumā. Likuma “Par pašvaldībām” 45. panta piektā daļā noteikts, ka pilsētas domes saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", savukārt novada domes saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. 

Ja nolikumā ir norādīts konkrēta pašvaldības nodarbinātā vārds un uzvārds un attiecīgā pilnvarojuma apjoms, kā arī nolikums ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tad būtu pieļaujams, ka nolikums netiek pievienots zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai, bet norādīta vien atsauce uz konkrēto nolikumu.

Savukārt, ja nolikums nav publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un lēmumā par pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā nav pilnvarojums iekļauts, tad jāpievieno arī nolikums. 

Lai pārlieku netiktu palielināts zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas apjoms, risinājums varētu būt šāds:

  • pārvaldes vadītājs mērniekam iesniedz atsevišķi sagatavotu pilnvaru;
  • pārvaldes vadītājs mērniekam iesniedz nolikuma izrakstu (kur minēts pilnvarojums), ja nolikumā ir norādīta konkrētā nodarbinātā vārds un uzvārds;
  • pārvaldes vadītājs mērniekam iesniedz nolikuma izrakstu (kur minēts pilnvarojums), ja nolikumā ir amats, un lēmumu par pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā;

Abi no pēdējiem variantiem būtu arī apjoma ziņā mazāki dokumenti, salīdzinot ar pilna dokumenta (nolikuma) iesniegšanu

Saistītie resursi