Pilnvarojuma saturs

Pilnvaras saturs ikvienā iestādē, kur tā tiek iesniegtas, tiek rūpīgi izvērtēts. Pilnvaras saturā jābūt skaidri un nepārprotami norādītām darbībām, tiesību apjomam un termiņam, kura laikā pilnvara ir derīga. Ja kāda no veicamajām darbībām pilnvarā nav norādīta, tad pilnvarotajai personai nebūs tiesību veikt šo darbību, balstoties uz pieņēmumu, ka pilnvaras devējs, iespējams, bija to vēlējies. Par klientu informēšanu attiecībā uz pilnvaru saturu, iesniegto pilnvaru saturs netiek tulkots paplašināti un jebkuras šaubas par pilnvarojuma apjomu tiek tulkotas par sliktu pilnvarotajai personai. Gluži tāpat kā bankā iesniegtajās pilnvarās, kur ir jānorāda tādas darbības kā: veikt un saņemt maksājumus; izdarīt pārvedumus, pārskaitījumus; brīvi rīkoties ar kontu, u.c., tā arī pilnvarās, ko iesniedz VZD (neatkarīgi no tā, vai tas ir centrālais aparāts vai reģionālā nodaļa), jābūt skaidri norādītām konkrētām darbībām, piemēram: iesniegt iesniegumus, apstrīdēt VZD pieņemtos lēmumus, veikt pasūtījumus, pieprasīt un saņemt dokumentus vai to kopijas, ierosināt datu reģistrāciju, aktualizāciju, dzēšanu utt. 

VZD ir konstatējis šādas nepilnības iesniegto pilnvaru saturā:

  • persona pilnvarota parakstīt noteiktus dokumentus, bet nav pilnvarota veikt citas darbības, kas attiecās uz konkrētā īpašuma datu aktualizāciju; 
  • juridiskai personai izdota pilnvara sagatavota pirms vairākiem gadiem, vairākas reizes pagarināta, bet pa šo laika posmu ir mainījušies dokumentu veidi, nosaukumi, mērniecības procesuālās darbības, līdz ar to pilnvarojums ir nederīgs;
  • beidzies pilnvaras termiņš;
  • ar juridiskas personas valdes lēmumu valdes loceklis ir pilnvarots veikt noteiktas darbības; šis valdes loceklis savukārt pilnvaro citu personu veikt minētās darbības, bet valdes loceklim lēmumā nebija noteiktas tiesības pārpilnvarot;
  • juridiskai personai izdota pilnvara, bet šai personai Uzņēmumu reģistrā reģistrētas paraksta tiesības vienīgi kopā ar citiem juridiskās personas valdes locekļiem.

Ņemot vērā minēto, izvērtējot pilnvarojuma saturu, īpaša uzmanība jāpievērš juridisku personu izdotajām pilnvarām un jāpārliecinās Uzņēmumu reģistrā par pilnvarotās personas paraksta tiesībām. Piemēram, AS "Latvijas valsts meži" saviem darbiniekiem piešķir dažāda apjoma pilnvarojumus, līdz ar to jāizvērtē, vai konkrētajam darbiniekam ir tiesības izteikt iebildumus vai veikt citas darbības.

Pilnvarojuma ietveršana darījuma līgumā

Pilnvarojums var būt noformēts kā atsevišķs dokuments vai ietverts citā dokumentā, piemēram, līgumā. Ja pilnvarojums, tai skaitā, par attiecīgo dokumentu parakstīšanu zemesgrāmatai, ir ietverts citā dokumentā, piemēram, līgumā, tad atsevišķs pilnvarojums nav nepieciešams. 

Dokumentam, kurā ietverts pilnvarojums, jābūt zvērināta notāra vai bāriņtiesas apliecinātam. Izņēmuma gadījumi, kad nav obligāta zvērināta notāra vai bāriņtiesas apliecināta dokumenta forma, attiecas uz valsts un pašvaldību iestādēm.

Zemesgrāmatu likuma 58. pants – pilnvarojums citai personai lūgt nostiprinājumu jāizteic pilnvarojuma dokumentā, ko apliecinājis zvērināts notārs vai bāriņtiesa. Jāņem vērā, ka, nav pietiekami, ja uz pilnvarojuma dokumenta ir tikai notāra vai bāriņtiesas apliecināti paraksti. Jābūt apliecinātam pašam dokumentam.

Pilnvarojums divām vai vairākām personām

Gadījumā, kad vienā dokumentā iekļauts pilnvarojums 2 vai vairākām personām, jāizvērtē, vai šīs personas var pārstāvēt pilnvaras devēju kopā vai arī katrs atsevišķi:

  • ja pilnvarotās personas pilnvarojuma dokumentā norādītas, izmantojot starp tām saikli “un”, piemēram, “es, Ilze Kalniņa, personas kods 000000-00001, pilnvaroju Jāni Bērziņu, personas kods, 000000-00002, un Pēteri Ozolu, personas kods, 000000-00003, pārstāvēt mani (..)”, tad uzskatāms, ka pilnvarotās personas pilnvaras devēju var pārstāvēt tikai abas kopā. Tai skaitā, tikai kopā parakstīt dokumentus un veikt citas pilnvarojumā norādītās darbības. Izņēmuma gadījums, ja pilnvarojuma dokumentā ir skaidri norādīts, ka pilnvarotās personas var arī rīkoties (izmantot pilnvarojumā norādītās tiesības) katra atsevišķi. 
  • ja pilnvarotās personas pilnvarojuma dokumentā norādītas, izmantojot starp tām saikli “vai”, piemēram, “es, Ilze Kalniņa, personas kods 000000-00001, pilnvaroju Jāni Bērziņu, personas kods, 000000-00002, vai Pēteri Ozolu, personas kods, 000000-00003, pārstāvēt mani (..)”, tad uzskatāms, ka pilnvarotās personas katra atsevišķi var pārstāvēt pilnvaras devēju.

Saistītie resursi