Uzaicināšanas termiņi

Par uzaicinājuma uz zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem vēstules izsūtīšanas datumu ierosinātājam un pierobežniekam

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr. 1019) 35.1. apakšpunktu ierosinātāju un pierobežnieku uz zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem uzaicina ar uzaicinājuma vēstuli, nosūtot to pa pastu. Adresātiem Latvijas teritorijā uzaicinājuma vēstuli nodod pastā vismaz 14 kalendāra dienas, bet ārpus Latvijas teritorijas vismaz 21 kalendāra dienu pirms darbu uzsākšanas. Ņemot vērā to, ka minētajam 14 dienu termiņa sākuma skaitījumam nav piemērojamas ne Administratīvā procesa likumā, ne Civilprocesa likumā noteiktās normas, termiņa skaitījuma pamatojumam piemērojams Noteikumos Nr. 1019 ietvertais regulējums.

Ievērojot minēto, 14 dienu termiņu sāk skaitīt ar dienu, kad uzaicinājuma vēstule nodota pastā (pasta zīmogs) - šī diena ieskaitāma termiņā. Piemēram, ja mērnieks uzaicinājuma vēstuli ir nodevis pastā 1.septembrī, tad mērniecības darbus mērnieks var uzsākt ne ātrāk kā 15. septembrī.

Minētais princips piemērojams arī pārējos gadījumos, kad Noteikumos Nr. 1019 noteikta informācijas paziņošana personām, attiecīgu dokumentu nododot pastā, izsniedzot pret parakstu vai izliekot to kā paziņojumu, ja konkrētajā normā nav noteikts savādāk.

Saistītie resursi