Zemes vienību uzmērīšana pie Latvijas robežas

Pie Latvijas un Igaunijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 384 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums 4.4. apakšpunktu, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) uzmēra valsts robežu – nosaka valsts robežlīniju un valsts robežzīmju ģeodēziskās koordinātas un sastāda robežas demarkācijas kartes.

VZD sadarbojoties ar LĢIA, piemērojot normatīvos aktus mērniecības jomā par nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un darbu izpildes kārtību, informē par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi posmos, kur zemes vienība robežojas ar valsts robežu vai valsts robežas joslas robežu, lai nodrošinātu, ka zemes vienības robeža ir pareizi noteikta attiecībā pret valsts robežu, ievērojot valsts robežas joslas platumu:

  • LĢIA izsniedz tās rīcībā esošo valsts robežas demarkācijas dokumentu informāciju un datus (robežas demarkācijas karti, valsts robežas aprakstu, robežzīmju koordinātu katalogus kopiju veidā vai digitālā veidā skenētu), pamatojoties uz mērnieka pieprasījumu un pieprasījumam pievienoto zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas ierosinātāja mērniekam iesniegto iesniegumu, līgumu vai līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).
  • Mērnieks zemes vienības robežas priekšizpētes, robežu apsekošanas un robežu noteikšanas darbu ietvaros sagatavo un iesniedz LĢIA saskaņošanai un atzinuma sniegšanai digitālā veidā Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi 263.1.3., 263.1.4., 263.1.5., 263.1.6., 263.1.11. un 263.2.1. apakšpunktā minēto informāciju (par izmantotajiem ģeodēziskā tīkla punktiem, mērījumu datus, ar globālās pozicionēšanas metodi iegūtos mērījuma datus, aprēķinu rezultātus, robežpunktu koordinātu sarakstu, mērījuma abrisa datni) par uzmērīšanas darbu laikā apvidū uzmērītajiem esošajiem valsts robežas joslas robežpunktiem un ar valsts robežu saistītiem apvidus situācijas elementiem (ūdensteces krasta krotes līniju vai krasta līniju, ja valsts robeža noteikta pa ūdensteces vidu vai virzīta pa ūdensteci, valsts robežstabu), kā arī mērnieka noteikto un uzmērīto valsts robežas un valsts robežas joslas robežas vietas attēlojumu. Informāciju nosūta elektroniski uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras e-pasta adresi: info@lgia.gov.lv. 

LĢIA izskata iesniegto informāciju un elektroniskā veidā nosūta uz informācijas sniedzēja e-pasta adresi atzinumu, norādot, vai mērnieks atbilstoši ir noteicis valsts robežas un valsts robežas joslas robežas atrašanās vietu attiecībā uz valsts robežas demarkācijas dokumentos attēloto vai noteikto valsts robežu.

LĢIA atzinumu, kas sagatavots kā elektroniskais dokuments, mērnieks pievieno elektroniskai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai.

Ja uzmērāmā zemes vienība robežojas ar valsts robežu vai valsts robežas joslas robežu, iesniedzot VZD zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1019 Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi, 263.2.1. apakšpunktā minētajā mērījuma abrisa datnē attēlo valsts robežas joslā esošus situācijas elementus piesaistes vajadzībām, valsts robežas robežzīmes (robežstabus), ūdensteces krasta krotes līniju vai krasta līniju (ja valsts robeža noteikta pa ūdensteces vidu vai virzīta pa ūdensteci) un noteikto valsts robežas joslas robežu.

VZD teritoriālā struktūrvienība, saņemot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nekavējoties nosūta elektronisko zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu digitālā veidā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai atzinuma sniegšanai par mērnieka noteiktās valsts robežas un valsts robežas joslas robežas atrašanās vietu attiecībā uz valsts robežas demarkācijas dokumentos attēloto vai noteikto valsts robežu uz e-pasta adresi: info@lgia.gov.lv.

LĢIA atzinumu par mērnieka noteiktās valsts robežas un valsts robežas joslas robežas atrašanās vietu attiecībā pret valsts robežas demarkācijas dokumentos attēloto vai noteikto valsts robežu sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā. Ja minētais atzinums ir negatīvs, VZD teritoriālā struktūrvienība pieņem lēmumu par kadastra objekta reģistrācijas vai datu aktualizācijas atteikumu.

Lūdzam ievērot, ja zemes vienības robežu posma apsekošanas gaitā ir konstatēts, ka agrāk noteiktā, apvidū nostiprinātā zemes vienības robežpunkta vai šajā vietā atjaunojamā robežpunkta attālums līdz valsts robežai, kura noteikta pa sauszemes līniju, noteikts ar kļūdu, kas pārsniedz 2011. gada 27. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1019 Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi 4. pielikuma 3. tabulā norādītās atšķirības, bet zemes vienības robežzīmes apvidū ierīkotas ievērojot valsts robežas joslas platumu, tad mērnieks veic kontrolmērījumus un sastāda atzinumu par robežas neatbilstību. Ja robežzīmes apvidū nav, tās atjauno ievērojot valsts robežas joslas platumu. 

Ja valsts robeža noteikta pa ūdensteces (upe, strauts) vai grāvja viduslīniju, valsts robežas joslu apvidū nosaka, ievērojot valsts robežas joslas platumu un paredzot valsts robežas joslas robežpunktus nostiprināt ar pastāvīgām robežzīmēm no robežpunkta uz robežpunktu, sadarbojoties ar Iekšlietu ministriju (pilnvaras saskaņot zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus ir vienīgi Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai, kuru pārstāvju saskaņojums robežu apsekošanas, atjaunošanas vai noteikšanas aktā ir obligāts).

Atbilstoši Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta pirmajai daļai, Valsts robežas joslas platums nedrīkst būt šaurāks par Latvijas Republikas noslēgtajos starptautiskajos līgumos noteikto valsts robežas joslas platumu. Latvijas Republikas valsts robežas joslas platums noteikts Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 550 Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību.

Pie Latvijas un Krievijas robežas

Saskaņā ar Kopīgās Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas komisijas 2013. gada 1. jūlija 15. sēdes protokolā apstiprināto precizēto demarkācijas darbu plānu 2014. gadam, valsts robežas uzmērīšanas darbi tiks uzsākti 2014. gadā. Šobrīd robeža ir izlikta apvidū atbilstoši demarkācijas komisijā saskaņotajiem protokoliem, bet tā vēl nav uzmērīta. Tas nozīmē, ka Latvijas – Krievijas robežas demarkācijas darbi nav pabeigti.

Pēc valsts robežas demarkācijas dabu pabeigšanas, demarkācijas noslēguma dokumentus apstiprina Ministru kabinets, pamatojoties uz Latvijas Republikas valsts robežas likuma 3. panta ceturto daļu. Saskaņā ar Kopīgās Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas komisijas 2011. gada 1.-3. marta 7. sēdes protokolā apstiprināto demarkācijas darbu plānu demarkācijas noslēguma dokumentu saskaņošana un apstiprināšana paredzēta 2015. gadā.

Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas darbi nav pabeigti, LĢIA nesniedz atzinumu par veiktajiem kadastrālās uzmērīšanas darbiem, kuri veikti pie Latvijas – Krievijas robežas un par mērniecības darbos uzmērīto robežas joslas atbilstību Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13. panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumiem Nr. 550 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību.

Saistītie resursi