Par vienkāršotajām Kadastra un zemesgrāmatas procedūrām

Vai zemes īpašniekam nepieciešams zemes vienības datu aktualizācijas iesniegumu adresēt arī atbilstošajai tiesai, datu aktualizācijai zemesgrāmatā?

Nē, iesniegums adresējams tikai Dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.

Vai zemes īpašniekam pēc zemes vienību datu aktualizācijas Kadastrā ir nepieciešams vērsties atbilstošajā tiesā ar nostiprinājuma lūgumu datu aktualizācijai zemesgrāmatā?

Nav nepieciešams. Atbilstošā tiesa veiks ierakstu pamatojoties uz Dienesta sagatavoto paziņojumu un nosūtīto zemes robežu plānu. 

Vai uz atbilstošo tiesu tiks nosūtīta informācija arī gadījumos, ja lēmumu par dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu izmaiņām pieņēmusi dzīvokļa īpašnieku kopība atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumam?

Nē, informācija netiks nosūtīta, dati tiks aktualizēti tikai Kadastrā. Dienests informāciju atbilstošajai tiesai nosūtīs tikai gadījumos, kad dati aktualizēti, pamatojoties uz pašvaldības privatizācijas komisijas vai AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" iesniegtu dokumentu par konstatētajām neprecizitātēm, kas radušās dzīvojamās mājas domājamo daļu noteikšanā privatizācijas procesā.

Kāda ir rīcība, ja sadalāmās vai apvienojamās zemes vienības ir zemesgrāmatā ierakstītas 2 vai vairāku nekustamo īpašumu sastāvā?

Ja zemes vienību sadale vai vairāku zemes vienību apviešana vai robežu pārkārtošana notiek ar zemes vienībām, kas ietilpst divu vai vairāku nekustamo īpašumu sastāvā, tad process nemainās un zemes īpašnieka iesniegums adresējams tikai Dienestam. Attiecīgi no jauna izveidoto zemes vienību reģistrācija tiks veikta tikai Kadastrā. Pēc tam zemes īpašniekam pašam būs jāvēršas ar nostiprinājuma lūgumu atbilstošajā tiesā, lai izmainītu ierakstus zemesgrāmatā.

Vienotā procedūra attiecas tikai uz gadījumiem, ja sadale / apvienošana notiek viena nekustamā īpašuma sastāvā.

Kam jāadresē iesniegums, ja sadalāmā zemes vienība ierakstīta zemesgrāmatā, bet īpašuma tiesības uz to nostiprinātas tikai vienam kopīpašniekam?

Šajā gadījumā ierosinātāja iesniegums par zemes vienību reģistrāciju Kadastrā adresējams tikai Dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.  Vienotā procedūra attiecas tikai uz gadījumiem, kad visi kopīpašnieki ir nostiprinājuši īpašuma tiesības zemesgrāmatā, visi kopīpašnieki ir ierosinājuši zemes vienību sadali un tiek sadalīta visa kopīpašumā esošā zemes vienība.

Vai vienotā procedūra attiecas uz vēl zemesgrāmatā neierakstītas zemes vienības sadali vai apvienošanu?

Procedūra attiecas tikai uz jau zemesgrāmatā ierakstītiem nekustamiem īpašumiem un zemes vienībām. Ja zemes vienība zemes reformas ietvaros vēl nav ierakstīta zemesgrāmatā, tad iesniegums ir adresējams tikai Dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.

Kā zemes īpašniekam jārīkojas, ja zemes vienības sadale veikta un Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta pirms 2015. gada 1. janvāra?

Zemes īpašniekam pašam būs jāvēršas ar nostiprinājuma lūgumu atbilstošajā tiesā, lai izmainītu ierakstus zemesgrāmatā. Ieraktu izdarīšanai nepieciešamo zemes robežu plānu atbilstošā tiesa pieprasīs Dienestam.

Vai vienlaicīgi ar zemes vienības sadali/apvienošanu var ierosināt arī jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju?

Iesniegumu par jaunu nekustamo īpašumu reģistrāciju Dienestā var iesniegt vienlaicīgi ar zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu, bet šis pasūtījums tiks izpildīts secīgi pēc sadalīto / apvienoto zemes vienību ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Vai vienotā procedūra attiecas uz gadījumiem, kad zemesgrāmatā ierakstītas būves neesību apvidū konstatē būvju kadastrālās uzmērīšanas laikā?

Nē, vienotā procedūra attiecas tikai uz gadījumiem, kad zemes īpašnieks iesniedz pašvaldības būvvaldes izdotu dokumentu par būves neesību.

Vai gadījums, kad būve reģistrēta tikai Kadastrā (nav ierakstīta zemesgrāmatā) arī ir vienotā procedūra un zemes īpašniekam jāvēršas Dienestā un rakstot vienoto iesniegumu (adresēts abām iestādēm)?

Nē, procedūra attiecas uz gadījumiem, kad zemes īpašniekam piederoša būve ir reģistrēta Kadastrā un ierakstīta zemesgrāmatā. Minētajā gadījumā zemes īpašnieks vēršas Dienestā līdzšinējā kārtībā – iesniegumu adresējot tikai Dienestam un iesniedzot pašvaldības dokumentu par būves piederību.

Saistītie resursi