Apgrūtināto teritoriju informācija

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (turpmāk – ATIS) darbību valstī regulē Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums (turpmāk - ATIS likums) un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.

ATIS likums paredz, ka ATIS  pieejami dati par teritorijām, kurās ar normatīvajiem aktiem noteikti visa veida īpašuma lietošanas aprobežojumi.

ATIS likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar aktuālu un publiski pieejamu informāciju par apgrūtinātajām teritorijām, piemēram, aizsargjoslām, mikroliegumiem, piesārņotām vietām un objektiem, kam nosaka aizsargjoslas. Tādejādi informācija par teritorijām ar lietošanas tiesību aprobežojumiem ir pieejama vienā informācijas sistēmā.

Precīzu datu pieejamība par esošajām apgrūtinātajām teritorijām mazina risku, veicot darījumus ar nekustamajiem īpašumiem, zemes ierīcībā, būvniecībā, lauksaimniecībā un citās nozarēs.

ATIS iekļaujamo datu sniedzējs ir objekta īpašnieks vai institūcija, kas atbild par objekta datu sagatavošanu vai apgrūtinātās teritorijas izveidošanu un tās robežu datu sagatavošanu.

ATIS tiek izstrādāta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” ietvaros. Paredzēts, ka Dienests datus no ATIS sāks izsniegt ar 2017. gadu.

Nākotnē plānots ATIS datus izmantot apgrūtinājumu reģistrēšanai Kadastrā.

Saistītie resursi