Būvju un telpu kadastrālā uzmērīšana

Būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas galvenais mērķis ir iegūt aktuālus, par būvi vai telpu grupu raksturojošos rādītājus - apjomu, fizisko stāvokli, lietošanas veidu, būvniecībā izmantotos materiālus u.c. rādītājus.

Datus, ko iegūst būvju kadastrālās uzmērīšanas rezultātā, reģistrē vai maina (aktualizē) Kadastrā un izmanto kadastrālās vērtības aprēķināšanai, būvju un telpu grupu apsaimniekošanai, būvprojektu izstrādei, teritorijas apbūves plānošanai u.c. tautsaimniecības jomās.

Saistītie resursi