Teksta dati

Kadastra objekta identifikators

 1. Nekustamā īpašuma kadastra numurs;
 2. Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas kadastra apzīmējums;
 3. Atzīme par nekustamā īpašuma daļēju sadali dzīvokļa īpašumos, ja informāciju sagatavo par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zeme un būve, vai nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir tikai būve, kas daļēji sadalīta dzīvokļu īpašumos;
 4. Dzīvokļa īpašuma kadastra numurs, ja ir atzīme par nekustamā īpašuma daļēju sadali dzīvokļa īpašumos;
 5. Atzīme par zemes vai būves pilnīgu vai daļēju sadali dzīvokļa īpašumos, ja informāciju sagatavo par zemi vai būvi, kas daļēji vai pilnībā sadalīta dzīvokļu īpašumos;
 6. Dzīvokļa īpašuma kadastra numurs, ja ir atzīme par zemes vai būves  pilnīgu vai daļēju sadali dzīvokļa īpašumos.

Nekustamā īpašuma sastāvs

 1. Nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības, būves, telpu grupas kadastra apzīmējums un adrese;
 2. Pie nekustamā īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa, ja nekustamais īpašums ir dzīvokļa īpašums;
 3. Nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vai būves dzīvokļa īpašumos nesadalītā domājamā daļa;
 4. Atzīme par nekustamā īpašuma daļēju sadali dzīvokļa īpašumos, ja informāciju sagatavo par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zeme un būve, vai nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir tikai būve, kas daļēji sadalīta dzīvokļu īpašumos;
 5. Atzīme par zemes vai būves pilnīgu vai daļēju sadali dzīvokļa īpašumos, ja informāciju sagatavo par zemi vai būvi, kas daļēji vai pilnībā sadalīta dzīvokļu īpašumos.

Nekustamā īpašuma pamatdati

 1. Nekustamā īpašuma nosaukums;
 2. Nekustamā īpašuma sastāvā esošo zemes vienību kopējā platība;
 3. Dzīvokļa īpašuma sastāvā esošo telpu grupu kopējā platība.

Nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums

 1. Zemesgrāmatas nodalījuma numurs;
 2. Zemesgrāmatu nodaļas nosaukums

Dati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem

 1. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka vārds, uzvārds vai nosaukums (firma);
 2. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka personas identifikators vai reģistrācijas numurs;
 3. Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja vai nomnieka adrese;
 4. Personas statuss attiecībā uz nekustamo īpašumu (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs, nomnieks);
 5. Personai piederošā nekustamā īpašuma domājamā daļa, ja attiecīgais nekustamais īpašums ir kopīpašums;
 6. Nekustamā īpašuma kadastra numurs vai būves kadastra apzīmējums, ja būve nav iekļauta nekustamā īpašuma sastāvā;
 7. Iznomātā kadastra objekta kadastra apzīmējums;
 8. Iznomātā nekustamā īpašuma kadastra numurs;
 9. Atzīme par kadastra subjekta miršanas faktu;
 10. Atzīme par kadastra subjekta bezvēsts prombūtnes faktu.

 

Nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja statuss (fiziska persona, juridiska persona, valsts, pašvaldība)

 1. Īpašuma tiesību veids (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs);
 2. Personas statuss (fiziska persona, juridiska persona, valsts, pašvaldība).

Zemes vienības pamatdati

 1. Zemes vienības kadastra apzīmējums;
 2. Zemes vienības adrese;
 3. Zemes vienības statuss (nekustamā īpašuma tiesisks valdījums, zemes lietojums, zeme, par kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu, brīvā valsts zeme, valstij piekritīgā zeme, pašvaldībai piekritīgā zeme);
 4. Zemes vienības platība;
 5. Zemes lietošanas veidi, to platības;
 6. Zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs;
 7. Jaunaudzes platība;
 8. Atzīme par zemes vienībai reģistrētajiem robežu strīdiem;
 9. Atzīme par zemes vienības robežu plāna neatbilstību robežām dabā;
 10. Atzīme par robežu neatbilstību;
 11. Atzīme par to, ka zemes vienība ir starpgabals;
 12. Atzīme par koordinātu nesakritību;
 13. Atzīme “Publiskie ūdeņi”;
 14. Uz zemes vienības reģistrētās būves kadastra apzīmējums;
 15. Atzīme par pirmsreģistrētām būvēm uz zemes vienības;
 16. Tās būves kadastra apzīmējums, kas nav apvidū konstatēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu.

Zemes vienības daļas pamatdati

 1. Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums;
 2. Zemes vienības daļas platība;
 3. Zemes vienības daļas lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs;
 4. Zemes lietošanas veidi, to platības;
 5. Tās zemes vienības kadastra apzīmējums, kurā atrodas zemes vienības daļa.

Zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

 1. Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums;
 2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa nosaukums;
 3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods;
 4. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķim piekritīgā zemes platība;
 5. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķim piekritīgās zemes platības sadalījums pa zemes lietošanas veidiem.

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

 1. Nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums;
 2. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma kārtas numurs;
 3. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma klasifikācijas kods;
 4. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma apraksts;
 5. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumam piekritīgā platība zemes vienībā vai zemes vienības daļā;
 6. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanas datums.

Būves pamatdati

 1. Būves kadastra apzīmējums;
 2. Atzīme, ka Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati nav izmantojami ierakstīšanai zemesgrāmatā, ja būvei nav veikta kadastrālā uzmērīšana;
 3.  Adrese;
 4.  Nosaukums;
 5. Galvenais lietošanas veids;
 6. Kopējā platība;
 7. Apbūves laukums;
 8. Virszemes stāvu skaits;
 9. Pazemes stāvu skaits;
 10. Ārsienu materiāls un kods;
 11. Būves telpu grupu skaits;
 12. Ekspluatācijā pieņemšanas gads;
 13. Nolietojums (fiziskais stāvoklis);
 14. Kadastrālās uzmērīšanas datums;
 15. Tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas būve;
 16. Atzīme, ka būve ir pirmsreģistrēta;
 17. Atzīme, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta;
 18. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi.

Būves tips

 1. Būves kadastra apzīmējums;
 2. Tipa kods;
 3. Tipa nosaukums.

Būves konstruktīvie elementi

 1. Būves kadastra apzīmējums;
 2. Nosaukums;
 3. Materiāls.

Būves apjoma rādītāji

 1. Būves kadastra apzīmējums;
 2. Apjoma rādītāja veids;
 3. Apjoma rādītāja nosaukums;
 4. Apjoms un mērvienība;
 5. Tipa kods;
 6. Tipa nosaukums.

Būves vēsturiskie dati

 1. Būves kadastra apzīmējums;
 2. Liters;
 3. Nosaukums;
 4. Īpašnieks pēc stāvokļa uz 1993. gada 5. aprīli.

Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

 1. Telpu grupas kadastra apzīmējums;
 2. Kopējā platība;
 3. Lietderīgā platība;
 4. Dzīvokļu kopējā platība;
 5. Dzīvokļu platība;
 6. Dzīvojamā platība;
 7. Dzīvokļu palīgtelpu platība;
 8. Dzīvokļu ārtelpu platība;
 9. Nedzīvojamo telpu platība;
 10. Nedzīvojamo iekštelpu platība;
 11. Nedzīvojamo ārtelpu platība;
 12. Koplietošanas palīgtelpu platība;
 13. Koplietošanas iekštelpu platība;
 14. Koplietošanas ārtelpu platība.

Telpu grupas pamatdati

 1. Telpu grupas kadastra apzīmējums;
 2. Adrese;
 3. Nosaukums;
 4. Lietošanas veida kods un apraksts;
 5. Būves stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa;
 6. Telpu skaits telpu grupā;
 7. Kopējā platība;
 8. Kadastrālās uzmērīšanas datums;
 9. Tā dzīvokļa īpašuma kadastra numurs, kura sastāvā ir telpu grupa;
 10. Tās būves kadastra apzīmējums, kurā atrodas telpu grupa;
 11. Tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras atrodas vai daļēji atrodas būve, kurā ietilpst telpu grupa. 

Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji

 1. Telpu grupas kadastra apzīmējums;
 2. Numurs telpu grupā;
 3. Nosaukums;
 4. Kods un veids;
 5. Būves stāvs, kurā atrodas telpa;
 6. Augstums;
 7. Mazākais augstums;
 8. Lielākais augstums;
 9. Platība.

Labiekārtojumi

 1. Telpu grupas kadastra apzīmējums;
 2. Veids;
 3. Noteikšanas veids (ja ir);
 4. Apjoms (ja ir);
 5. Labiekārtojuma reģistrācijas datums.

Nomas pamatdati

 1. Nomas veids (īstermiņa, ilgtermiņa, noma ar izpirkšanas tiesībām);
 2. Nomas sākuma datums;
 3. Nomas beigu datums;
 4. Iznomātā kadastra objekta kadastra numurs vai kadastra apzīmējums.

Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības

 1. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā;
 2. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība;
 3. Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves un telpu grupas kadastra apzīmējums;
 4. Zemes vienības, zemes vienības daļas, būves un telpu grupas kadastrālā vērtība;
 5. Vērtēšanas datums;
 6. Mežaudzes vērtība.

Atzīmes

 1. Nekustamā īpašuma kadastra numurs;
 2. Atzīme par atsavināšanas aizliegumu;
 3. Datums, kurā uzlikta atzīme par atsavināšanas aizliegumu;
 4. Ķīlas tiesība (hipotēka);
 5. Datums, kurā ierakstīta ķīlas tiesība (hipotēka).

Zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana

 1. Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums;
 2. Mērniecības metode;
 3. Uzmērīšanas datums;
 4. Kadastrālā uzmērītāja vārds, uzvārds.

Darījumu informācija, ja pirkuma darījuma priekšmets ir zeme

 1. Pārdotās zemes vienības adrese;
 2. Pārdotās zemes vienības kopplatība un pārdotās zemes vienības domājamā daļa;
 3. Nekustamā īpašuma, kura sastāvā ietilpst pārdotā zemes vienība, lielākais pēc platības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, tā kods un tam piekrītošā platība;
 4. Pārdotās zemes vienības platības sadalījums pa lietošanas veidiem;
 5. Atzīme par apbūves esību uz jebkuras nekustamā īpašuma, kurā atrodas pārdotā zemes vienība, sastāvā esošās zemes vienības;
 6. Nekustamajā īpašumā, kurā atrodas pārdotā zemes vienība, ietilpstošo zemes vienību skaits un to kadastra apzīmējumi;
 7. Darījuma datums un summa;
 8. Nekustamā īpašuma, kurā atrodas pārdotā zemes vienība, kadastra numurs un nosaukums.

Darījumu informācija, ja pirkuma darījuma priekšmets ir būve, kā arī zeme un būve

 1. Pārdotās būves kadastra apzīmējums un adrese;
 2. Pārdotā būves domājamā daļa;
 3. Pārdotās būves galvenais lietošanas veida nosaukums un kods;
 4. Pārdotās būves raksturojošie dati;
 5. Būvju skaits darījumā;
 6. Dati par zemes vienību, uz kuras atrodas pārdotā būve;
 7. Dati par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ietilpst pārdotā būve;
 8. Darījuma datums un summa.

Darījumu informācija, ja pirkuma darījuma priekšmets ir telpu grupa

 1. Pārdotās telpu grupas kadastra apzīmējums un adrese;
 2. Pārdotā telpu grupas domājamā daļa;
 3. Pārdotās telpu grupas lietošanas veida kods;
 4. Pārdoto telpu grupu raksturojošie dati;
 5. Dati par būvi, kuras sastāvā ietilpst pārdotā telpu grupa;
 6. Dati par zemes vienību, kuras sastāvā ietilpst pārdotā telpu grupa;
 7. Dati par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ietilpst pārdotā telpu grupa;
 8. Darījuma datums un summa.

Plānotā zemes vienība

 1. Kadastra apzīmējums;
 2. Platība.

Saistītie resursi