Lietvedības informācijas sistēma

  
Apstrādes nolūks (mērķis) Lietvedības procesu nodrošināšana, iesnieguma iesniedzēja un iesniegumā minēto personu identifikācija, atbilžu sniegšana un Valsts zemes dienesta darbības dokumentēšana
Juridiskais pamats Iesniegumu likums;
Arhīvu likums;
Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumi Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi

Datu apstrāde reģistrēta Datu valsts inspekcijā, reģistrācijas Nr.000435, apliecības numurs 002452.
Datu subjekts Iesnieguma iesniedzējs un iesniegumam pievienotajā dokumentā norādītā persona.
Datu apjoms
  • personas kods (ja persona ir norādījujsi);
  • vārds un uzvārds;
  • kontaktinformācija.
Datu ieguves avots Iesniegums vai iesniegumam pievienots dokuments un citas fiziskas un juridiskas personas
Datu saņēmēju kategorijas Jebkura persona, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem dati ir jāsniedz vai kurai ir tiesības saņemt datus.
Datu glabāšanas laikposms Pastāvīgi, ilgstoši vai īslaicīgi atbilstoši lietu nomenklatūrai.

Saistītie resursi