Kadastrālā uzmērīšana

Zemes kadastrālā uzmērīšana

Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumi Nr. 562  "Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem"

Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 522 "Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība"

Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumi Nr. 60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem"

Vēsturiskie un spēku zaudējušie normatīvi

Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” (spēkā no 01.05.2007. līdz 02.06.2011.)

Par valstij piekrītošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu (LR VZD Vēstule Nr. 2-07/1424; 09.07.2010) (72.KB, PDF)

Par valstij piekrītošo zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu (LR VZD Vēstule Nr. 2-07/498; 05.03.2010) (111 KB, PDF)

Spiedoga par dokumenta ziņu atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem pielietošana (LR VZD Rīkojums Nr. 82; 05.04.2006) (50 KB, PDF)

Informācijas no Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra kadastrālajai uzmērīšanai zemes vienībā vai topogrāfiskajai uzmērīšanai sagatavošanas, izmantošanas un apstrādes kārtība (LR VZD Rīkojums) (351 KB, PDF)

Par nesadalīto zemes gabalu (starpgabalu) piešķiršanu īpašumā par maksu pilsētās (LR CZK Lēmums Nr. 2971; 264.protokols, 5.p; 27.10.2003) (408 KB, PDF)

Par pilsētas zemes komisijas atteikumu izskatīt robežu strīdus (LR CZK Vēstule; 21.10.2003) (362 KB, PDF)

Par valstij piekrītošo zemes gabalu robežu noteikšanas projektu saskaņošanu Rīgā (RD Priekšsēdētāja rīkoj. Nr.431-r; 13.06.2003) (297 KB, PDF)

Par valstij piekrītošo zemes gabalu robežām (LR CZK Lēmums Nr. 2611; 28.04,2003) (1.1 MB, PDF)

Par Rīgas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu (RD Lēmums Nr. 1952; 14.01.2003) (339 KB, PDF)

Par Rīgas pilsētas robežu (RD Vēstule; 30.08.2002) ( 225 KB, PDF)

Zemes lietojumu/īpašumu robežu ierādīšana/uzmērīšana un Zemes ierīcības projektu (zemes reforma) izstrādāšana (Instrukcijas,pavēles, rīkojumi, vēstules. Izdotas līdz 2007. gada 1. maijam)

Zemes robežu ierādīšana ar grafiskām metodēm 

Zemes robežu instrumentālā uzmērīšana            

 • Pagaidu noteikumi zemes īpašumu un lietojumu robežu uzmērīšanai pilsētās. Apstiprināti: VZD, 19.01.1994. Spēkā no 19.01.1994.līdz 25.07.1994. (248,93 KB, PDF)
 • Robežu uzmērīšanas tehniskā instrukcija. Apstiprināta: VZD 26.07.1994. Spēkā no 26.07.1994.līdz 30.09.1995. (765 KB, PDF)
 • Robežu uzmērīšanas tehniskā instrukcija. Apstiprināta:01.08.1995., VZD pavēle Nr. 59. Spēkā no 01.10.1995. līdz 01.01.2000. (14.93 MB, PDF)
 • Robežu uzmērīšanas instrukcija. Apstiprināta:10.06.1999., VZD rīkojums Nr. 228. Spēkā no 01.01.2000. līdz 14.09.2000. (1.18 MB, PDF)
 • Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcija. (10.06.1999. apstiprinātās Robežu uzmērīšanas instrukcijas precizēts un papildināts izdevums) Apstiprināta: 04.09.2000., VZD rīkojums Nr. 282. Spēkā no 15.09.2000. līdz 30.04.2002. (938,53 KB, PDF)
 • Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcija. (04.09.2000. apstiprinātās „Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcijas" precizēts un papildināts izdevums) Apstiprināta: 17.04.2002., VZD rīkojums Nr. 156. Spēkā no 01.05.2002. līdz 01.05.2007. (1,28 MB, PDF)
 • Papildinājumi un izmaiņas: (283,54 KB, PDF)
  • 13.01. 2004., VZD  rīkojums Nr.29. Spēkā no 13.01.2004;
  • Par izmaiņām „Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcijā”, 12.05.2003. VZD rīkojums Nr. 215. Spēkā no 01.06.2003;
  • Par izmaiņām LR VZD 2003. gada 12. maija rīkojumā Nr. 215 „Par izmaiņām „Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcijā””, 13.06.2003.,  VZD rīkojums Nr. 272;
  • Par izmaiņām „Zemes vienību robežu uzmērīšanas instrukcijā”, VZD 16.07.2003 rīkojums Nr. 310. Spēkā no 15.09.2003;

Zemes ierīcības projektu izstrādāšana (Zemes reforma)

Pilsētās:
Lauku apvidus teritorijas:

Citi dokumenti saistībā ar zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu projektēšanu

Būvju kadastrālā uzmērīšana

Būvniecības likums

Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi"

 

Vēsturiskie un spēku zaudējušie normatīvi

Būvniecības likums (spēkā no 13.09.1995. līdz 01.10.2014.)

Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" (spēkā no 01.01.2010. līdz 01.06.2017., piemērojami līdz 14.06.2018.)

Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” (spēkā no 01.05.2007. līdz 02.06.2011.)

Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" (spēkā no 01.05.2004. līdz 01.10.2014.)

Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumi Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (spēkā no 01.07.1997. līdz 01.10.2014.)

Par tehniskās inventarizācijas instrukciju (Rīkojums, 483, 08.12.1999) (171 MB, PDF)

Par grozījumiem Tehniskās inventarizācijas instrukcijā 2. redakcijā (Likums, NĪVK LIKUMS, 01.01.2006) (477 KB, PDF)

Par būvju tehniskās inventarizācijas instrukciju (Rīkojums, 483, 08.12.1999) (1.8 MB, PDF)

Par Būves un telpu grupas tehniskās inventarizācijas instrukcijas 2.redakcijas apstiprināšanu (Likums, NĪVK likums, 01.01.2006) (3 MB, PDF)

Par būves nepilnās tehniskās inventarizācijas instrukciju (Rīkojums, 483, 08.12.1999) (629 KB, PDF)

Tehniskās inventarizācijas instrukcija (2. redakcija) (300 KB, DOC)

Tehniskās inventarizācijas instrukcijas konsolidētā redakcija  (3.3 MB, DOC)

Tehniskās inventarizācijas vadošie materiāli:

Saistītie resursi