Topogrāfija

Ģeotelpiskās informācijas likums

Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"

Augstas detalizācijas topogrāfikas informācijas resursu datnes un lietošanas instrukcija

Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā""

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 334 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā""

Vēsturiskie un spēku zaudējušie topogrāfisko uzmērīšanu un izpildmērījumus reglamentējošie normatīvi

Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumi Nr. 168 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā""

Ministru kabineta 2001. gada 6. novembra noteikumi Nr. 466  "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-01 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”"

Par vienotu pastāvīgo elektroniskā pasta adrešu izveidošanu Valsts zemes dienestā (LR VZD Rīkojums Nr. 265; 2006.12.18) (245 KB, PDF)

Spiedoga par topogrāfisko un inženierkomunikāciju uzmērījumu reģistrāciju pielietošana (LR VZD Rīkojums Nr. 102) (52 KB, PDF)

Spiedoga par dokumenta ziņu atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem pielietošana (LR VZD Rīkojums Nr. 82.; 2006.04.05.) (50 KB, PDF)

Par topogrāfisko plānu M1:500 datu apkopošanu centralizēti un to glabāšanu (Rīkojums Nr. 315; 2004.09.09) (540 KB, PDF)

Informācijas no Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra kadstrālajai uzmērīšanai zemes vienībā vai topogrāfiskajai uzmērīšanai sagatavošanas, izmantošanas un apstrādes kārtība (326 KB, PDF)

Metodiskie norādījumi digitālai topogrāfiskai uzmērīšanai un digitālo topogrāfisko plānu zīmēšanai (Rīkojums Nr.150; 2003.03.24.) (323 KB, PDF)

Par “Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskās instrukcijas” un “Metodisko norādījumu digitālai topogrāfiskai uzmērīšanai un digitālo topogrāfisko plānuzīmēšanai M 1:250; 1:500 un 1:1000” apstiprināšanu (Rīkojums Nr.150; 2003.03.24.) (168 KB, PDF)

Par digitālajos topogrāfiskajos plānos M 1:500 attēloto objektu klasifikatora un to elementu pagaidu apzīmējumu specifikācijas apstiprināšanu (Rīkojums Nr.375; 2001.12.06) (157 KB, PDF)

Ģeodēziskie darbi būvniecībā (LR, MK, noteikumi Nr. 466; 2001.11.06) (1 MB, PDF)

Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem (MK noteikumi Nr.421; 2001.10.02) (1 MB, PDF)

Par pasākumiem kartogrāfisko datu sistemātiskai sakārtošanai valstī (Rīkojums Nr.253a; 2000.08.08) (138 KB, PDF)

Norādījumi par Valsts ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu (Rīkojums Nr.37; 1999.02.09) (8.7  MB, PDF)

Par Latvijas būvnormatīva "Būvju pieņemšana ekspluatācijā" Nr.301-97 darbību Rīgā (Rīgas dome lēmums Nr.5607; 1998.02.24) (182 KB, PDF)

Pavēle par kārtību, kādā notiek pāreja uz vienotu Latvijas koordinātu sistēmu (Pavēle Nr.2; 1996.01.08) (177 KB, PDF)

Latvijas kartogrāfijas attīstības koncepcija, 5. pielikums TKS-93 (LR,MK, sēdes protokols Nr. 27; 1995.05.23) (497 KB, PDF)

Par Latvijas Republikas Valsts zemes dienestu (Lēmums Nr.134; 1993.03.15) (123 KB, PDF)

Zvērināta mērnieka ētikas kodekss (1993) (578 KB, PDF)

Par pāreju uz Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmu LKS-92 (Ministru Padomes Lēmums Nr.213; 1992.06.04) (28.5 KB, DOC)

Nolikums par lauku apvidu zemi (Lēmums Nr.322; 1991.11.25) (137 KB, DOC)

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (1985.07.01) (1 MB, PDF)

Saistītie resursi