Zemes ierīcība

Zemes ierīcības likums

Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumi Nr. 562  "Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem"

Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumi Nr. 505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"

Vēsturiskie un spēku zaudējušie normatīvi

Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumi Nr. 288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"

Par vienotu pastāvīgo elektroniskā pasta adrešu izveidošanu Valsts zemes dienestā (LR VZD rīkojums Nr.265; 2006.12.18) (245 KB, PDF)

Ministru kabineta 1995. gada 29. augusta noteikumi Nr. 264; Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās  (227 KB, PDF)

Nolikums par lauku apvidu zemi (MP lēmums Nr. 322; 1991.11.25) (206 KB, PDF)

Par zemes lietošanu un zemes ierīcību (LR likums; 1991.06.21) (240 KB, PDF)

Saistītie resursi