Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības

  Metadati
Datu avots Adrešu reģistrs
Definīcijas Administratīvā teritorija –  Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.
Metode, procedūra, apraksts Administratīvo teritoriju un to teritoriālo vienību platības Adrešu reģistra telpiskajos datos tiek ģenerētas automātiski bez projekcijas mēroga koeficienta piemērošanas.
Statistikas rādītāja publicēšanas termiņš 10. janvāris
Publicēšanas periodiskums 1 reizi gadā.

 

Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platības

Publicēšanas gads Dati Formāts
2020. Statistika XLSX, 39KB
2019. Statistika XLSX, 40KB 
2018. Statistika XLS, 46KB
2017. Statistika XLS, 108KB

Saistītie resursi